آموزش مقدماتی html

آموزش مقدماتی html

دسته : Html

کد محصول : 30

قیمت : رایگان

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﺎت وب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را در اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ. ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺻﻔﺤﺎت وب را ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻴﺪ . اﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﺮاﻳﺶ ﻓﺎﻳﻞ ﻣﺘﻨﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ notepad وب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ داراي ﻓﺮﻣﺖ ﻋﺎﻟﻲ و ﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺻﻔﺤﺎت وب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎﻟﺘﻲ ﻣﺪﻳﺎ ﻣﺜﻞ...


ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﺎت وب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را در اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺎرﺑﺮان اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ. ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺻﻔﺤﺎت وب را ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻴﺪ .اﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﺮاﻳﺶ ﻓﺎﻳﻞ ﻣﺘﻨﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ notepad وب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ داراي ﻓﺮﻣﺖ ﻋﺎﻟﻲ و ﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺻﻔﺤﺎت وب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎﻟﺘﻲ ﻣﺪﻳﺎ ﻣﺜﻞ ﺻﻮت، وﻳﺪﻳﻮ، و اﻧﻤﻴﺸﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ. اﻣﺮوزه اﺑﺰارﻫﺎ و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ و ﻛﺎرآﻣﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻔﺤﺎت وب اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺻﻔﺤﺎت اﻳﺪه آل و ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻴﺪ.اﻳﺠﺎد ﺻﻔﺤﺎت وب   ﺻﻔﺤﺎت وب را ﺑﺎ ﺗﺎﻳﭗ ﻛﺮدن ﻛﺪ ﺻﻔﺤﻪ در ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﻳﺮاﻳﺶ ﻣﺘﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ .ﺻﻔﺤﺎت وب ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﻨﺪ و ﺗﮓ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در ﻃﺮاﺣﻲ ﺻﻔﺤﺎت وب اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮓ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﺎوﻳﺮ را ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ  .آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﺎﻳﻪ HTML ای ﺻﻔﺤﺎت وب ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﻦ، ﺻﻮت، ﺗﺼﻮﻳﺮ، اﻧﻤﻴﺸﻦ، و ﻏﻴﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺤﺘﻮا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ  اﺳﺘﻔﺎده HTML(Hyper Text Markup Language) ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ از زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم  ﻳﺎ ﺗﮓ HTML ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺪﻫﺎي  ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺘﻦ، ﭘﺎراﮔﺮاف، ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎ و ﺟﺪاول را در ﺻﻔﺤﺎت وب اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ   .اﻧﻮاع ﻣﺪل  HTML ﻫﺎي  ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ W3e را ارﺋﻪ ﻣﻲ HTML اي  دﻫﺪ و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺪل از ﻣﺸﺨﺼﻪ را اراﺋﻪ داده HTML  ﻫﺎي اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎ، ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎي وب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﻔﺤﺎت وب را ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻨﺪ... 

درمورد کاربر : من درآمد خیلی خوبی با کمک جاب تیم دارم و این بخاطر سئو این سایت و همچنین بخاطر مطالب خوب من هست.
اشتراک گذاری این مطلب

تمامی حقوق برای jobteam محفوظ می باشد © ۱۴۱۰-۱۳۹۷