تاثیر نانوذرات نقره بر بیان ژن bap اسینتوباکتر بومانی

تاثیر نانوذرات نقره بر بیان ژن bap اسینتوباکتر بومانی

دسته : بیوتکنولوژی میکروبی

کد محصول : 36

قیمت : رایگان

The Inhibitory Effects of Silver Nanoparticles on Bap Gene Expression in Antibiotic-Resistant Acientobacter bumanni Isolates using Real-Time PCR مقدمه: اسینتوباکتر بومانی یکی از عوامل پاتوژن شایع بیمارستانی است که به دلیل تولید بیوفیلم به بسیاری از آنتی بیوتیک ها مقاوم شده و درمان آن را مشکل ساخته است. امروزه، نانوذرات نقره به دلیل داشتن ویژگی های شیمیایی و فیزیکی مناسب، در پزشکی کاربردهای گسترده ای دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات ضدبیوفیلمی نانوذرات نقره بر روی ایزوله های مقاوم به آنتی بیوتیک اسینتوباکتر بومانی می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، سویه های اسینتوباکتربومانی از 100 نمونه بالینی جداسازی شدند. بعد از شناسایی سویه...


The Inhibitory Effects of Silver Nanoparticles on Bap Gene Expression in Antibiotic-Resistant Acientobacter bumanni Isolates using Real-Time PCR

 

مقدمه: اسینتوباکتر بومانی یکی از عوامل پاتوژن شایع بیمارستانی است که به دلیل تولید بیوفیلم به بسیاری از آنتی بیوتیک ها مقاوم شده و درمان آن را مشکل ساخته است. امروزه، نانوذرات نقره به دلیل داشتن ویژگی های شیمیایی و فیزیکی مناسب، در پزشکی کاربردهای گسترده ای دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات ضدبیوفیلمی نانوذرات نقره بر روی ایزوله های مقاوم به آنتی بیوتیک اسینتوباکتر بومانی می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، سویه های اسینتوباکتربومانی از 100 نمونه بالینی جداسازی شدند. بعد از شناسایی سویه های اسینتوباکتربومانی و تعیین مقاومت میکروبی آن ها، توانایی تشکیل بیوفیلم سویه ها با کمک روش کشت کنگو رد آگار در دمای 37 درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان MIC(Concentration Inhibitory Minimum )سویه ها علیه نانوذرات نقره تعیین شد، تیمار سویه ها با غلظت زیر حدمهارکنندگی)SubMIC )انجام شد و استخراج RNA و سنتز cDNA انجام گرفت. در نهایت، ارزیابی بیان ژن تشکیل بیوفیلم Bap با استفاده از روش PCR Time Real مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش: از میان 100 نمونه بالینی، 12 نمونه مربوط به اسینتوباکتربومانی بودند که به تمامی آنتی بیوتیک ها به جز کلیستین مقاوم بودند. نتایج PCR نشان داد که تمامی 12 سویه دارای ژن تشکیل بیوفیلم Bap بودند. نتایج PCR Time Real نشان داد که به دنبال تیمار سویه ها با غلظت SubMIC نانوذرات نقره، تمامی سویه ها دارای کاهش بیان معناداری در ژن Bap( 05.0

 

اسینتوباکتربومانی پاتوژن فرصت طلبی است که همواره به عنوان یکی از مهم ترین عوامل بیماری زای عفونت های بیمارستانی شناسایی شده است)2،1 .)یکی از مشکلات عمده در درمـــان و پیشـــگیری از عـــفونــــت هــای ایجـــــاد شــده توســـــط اسینتوباکتربومانی، مقاومت های آنتی بیوتیکی ایجاد شده در آن می باشد. اسینتوباکتربومانی مقاومت چند دارویی ایجاد می کند که این پدیده توسط انواع مقاومت های آنتی بیوتیکی مختلف ثابت شده است از جمله فعال سازی پمپ های افلاکس، تولید آنزیم های بتاالکتاماز، کاهش نفوذپذیری غشای خارجی، سنتز آنزیم هــایی مثل فســـفریل ترانســـفرازها و استیل ترانسفرازها که باعث مقاومت به آمینو گلیــکوزیدها می شود. علاوه بر موارد ذکر شده مکانیسم دیگری در مقاومت آنتی بیوتیکی اسینتوباکتربومانی تحت عنوان بیوفیلم وجود دارد)3 .)بیوفیـــلم ها اجتماعات پیچیده باکتریایی متصل به سطوح هستند که توسط یک ماتریکس خارج سلولی تولید شده توسط باکتری ها ایجاد می شوند. این ماتریکس از پلی ساکاریدها، DNA و پروتئین ها تشکیل شــده است)4 .)بیوفیلم های باکتریایی مشکلات بسیــــاری را در زمینه پزشکی، صنعتی و محیطی ایجاد می کنند. چسبیدن باکتری ها به سطوح مسئله مهمی در اکولوژی، بیوتکنولوژی، آلودگی زیستی و تیمار فاضلاب است)5 .)پروتئین های مختلفی در ایجاد این مقاومت تاثیر گذارند که از این بین می توان به پروتئین های ایجادکننده و تقویت کننده ساختار بیوفیلم اشاره کرد. اولین عضو این گروه از پروتئــــین ها با عنـــوان BAP در باکـــــتری اسینتوباکتربومانی شناسایی شده است. این پروتئین در سطح خارجی باکتری ها قرار دارند. شامل هسته مرکزی متشکل از تکرارهای متوالی از توالی های مشابه هستند. به باکتری قابلیــت تشکیل بیـــوفیلم می دهند به این ترتیب نقش مهمی در عفونت زایی پاتوژن ها دارند)6 .)امروزه محققان در حال جستجوی راه حل های جدید برای درمان باکتری های مقاوم به دارو هســـتند. یکی از زمیــــنه هـــای کاربــــردی نانوبیوتکنـــولوژی استــــفاده از نانوذرات در درمان عفونت های میکروبی می باشد)7 .)از زمان باستان خواص ضدمیکروبی نقره شناخته شده است ولی اخیراً به دلیل ساخته شدن نقره به صورت نانوذرات، سطح تماس افزایش یافته و خاصیت ضد میکروبی آن تا بیش از 99 درصد افزایش یافته است)8 .)نقره در ابعاد بزرگتر فلزی خاصیت واکنش دهی کمی دارد، ولی زمانی که به ابعاد کوچک تر در حد نانومـــتر تبدیل می شود، خاصیت میکروب کشی آن افزایش می یابد، به همین دلیل در پزشکی به بررسی اثرات آن اهمیت داده می شود)9 .)نانوذرات نقره به علت داشتن بار سطحی و نسبت سطح به حجم باالی خود، آنزیم ها و DNA میکروارگانیــسم ها را با تـــعادل الکترون بین گروه های دهنده الکترون مثل تیول، کربوکسیلات، آمید، ایمیدازول، اندول و هیدروکسیل غیـــر فعـــال می سازند. تغییرات ضد میکروبی که از رشد باکتری بیماریزا ممانعت می کنند، یک هدف مطلوب محسوب می شود)10 .)از آن جا که در زمان تشکیل بیوفیلم باکتری هزینه های درمان باال رفته و گران بودن درمان های فعلی برای درمان بیوفیلم آن و هم چنین عدم کارایی کافی درمان های موجود، استفاده از نانوذرات نقره برای درمان می تواند راهکار مناسبی تلقی گردد. به دلیل مقاومت های آنتی بیوتیکی اسینتوباکتربومانی، کلاس های کمی از آنتی بیوتیک ها می توانند برای درمان عفونت های ناشی از این باکتری مورد استفاده قرار گیرند. به همین دلیل ایمی پنم ها و کارباپنم ها یکی از مهم ترین آنتی بیوتیک های مورد استفاده می باشند. این آنتی بیوتیک ها آخرین خط درمانی در درمان عفونت های ناشی از باکتری های گرم منفی، از جمله اسینتوباکتر بومانی می باشند. از این رو اصلی ترین مـــقاومت به کارباپنـــم ها را می توان در بـــیان ژن هـــای Bap جستـــجو کـــرد)11 .) اسینتوباکتربومانی با بیان ژن Bap سبـــب کـــاهش نفوذپذیری و در نتیجه ایجاد مقاومت به کارباپنــم ها می شود و علاوه بر آن با چسبندگی باالیی که با سطح زنده و غیرزنده ایجاد می کند موجب پایداری باالی عامل بیماریزا می شود)

  • تاثیر نانوذرات نقره بر بیان ژن bap اسینتوباکتر بومانی را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.
  • سوالات خود را در بخش پرسش و پاسخ این مطلب ثبت کنید.
  • مطالب خود را در جاب تیم به اسم خود ثبت کنید ارسال مطلب


ثبت سوال/پاسخ
توحید پیری قراقیه
در مورد کاربر : "من همیشه می توانم آزادانه انتخاب کنم، اما باید بدانم که اگر انتخاب نکنم، باز هم انتخابی کرده ام."
اشتراک گذاری این مطلب
{