مهدی بیات - C# T-SQL

Mahdi Bayat

مطالب کاربر مهدی بیات

آموزش Web Workers API در html

آموزش Web Workers API در html

Web Storage API در HTML

Web Storage API در HTML

مدیریت خطا (Exception) ها در سی شارپ (try و catch)

مدیریت خطا (Exception) ها در سی شارپ (try و catch)

آموزش فایل ها (files) در سی شارپ

آموزش فایل ها (files) در سی شارپ

Enum (داده شمارشی) در سی شارپ

Enum (داده شمارشی) در سی شارپ

Interface (اینترفیس، واسط) ها در سی شارپ

Interface (اینترفیس، واسط) ها در سی شارپ

Abstraction (کلاس انتزاعی) در سی شارپ

Abstraction (کلاس انتزاعی) در سی شارپ

آموزش چند ریختی (Polymorphism) در سی شارپ

آموزش چند ریختی (Polymorphism) در سی شارپ

وراثت (Inheritance یا ارث بری) در سی شارپ

وراثت (Inheritance یا ارث بری) در سی شارپ

خصوصیات (Properties) کلاس ها در سی شارپ(Get and Set)

خصوصیات (Properties) کلاس ها در سی شارپ(Get and Set)

سطح دسترسی (Access Modifiers) در سی شارپ

سطح دسترسی (Access Modifiers) در سی شارپ

سازنده (Constructor) ها در سی شارپ

سازنده (Constructor) ها در سی شارپ

اعضای کلاس در سی شارپ

اعضای کلاس در سی شارپ

کلاس (class) و شی (object) در سی شارپ

کلاس (class) و شی (object) در سی شارپ

شی گرایی (OOP) در سی شارپ

شی گرایی (OOP) در سی شارپ

Method Overloading در سی شارپ

Method Overloading در سی شارپ

پارامتر های متد(Method Parameters) در سی شارپ

پارامتر های متد(Method Parameters) در سی شارپ

توابع (متدها) (Methods) در سی شارپ

توابع (متدها) (Methods) در سی شارپ

آرایه ها در سی شارپ (arrays)

آرایه ها در سی شارپ (arrays)

Break و Continue در سی شارپ

Break و Continue در سی شارپ

حلقه For در سی شارپ

حلقه For در سی شارپ

حلقه While در سی شارپ

حلقه While در سی شارپ

دستور Switch (سوئیچ) در سی شارپ

Switch (سوئیچ) در سی شارپ

if و else (اگر) در سی شارپ

if و else (اگر) در سی شارپ

Boolean ها در سی شارپ

Boolean ها در سی شارپ

رشته ها (Strings) در سی شارپ

رشته ها (Strings) در سی شارپ

توابع ریاضی (Math) در سی شارپ

توابع ریاضی (Math) در سی شارپ

عملگر ها(Operators) در سی شارپ

عملگر ها(Operators) در سی شارپ

ورودی (User Input) در سی شارپ

ورودی (User Input) در سی شارپ

تبدیل نوع در سی شارپ (Type Casting)

تبدیل نوع در سی شارپ (Type Casting)

انواع داده ها (data types) در سی شارپ

انواع داده ها (data types) در سی شارپ

متغیر ها در سی شارپ (Variable)

متغیر ها در سی شارپ (Variable)

کامنت (Comment) ها در سی شارپ

کامنت (Comment) ها در سی شارپ

من مهدی هستم و به دنبال اولین نقش خودم در زمینه هستم. من به دنبال یک موقعیت ورود هستم که دارای پیشرفت و یادگیری مداوم هستم. من تصمیم گرفته ام که کار خود را با آموزش خود ، با C # ، SQL Server شروع کنم و قصد ندارم اینجا متوقف شوم.

من معتقدم که این تغییر شغلی که تصمیم گرفتم ایجاد کند راهگشا برای من است زیرا می توانم مهارت های خلاقیت و فنی خود را با هم ترکیب کنم. من از تجربه محدود خود آگاه هستم اما این فقط انگیزه من را می دهد ، حتی بیشتر ، به جلو حرکت کنم و یاد بگیرم.
با تشکر برای بررسی مشخصات من.

منتظر دیدار شما!
مهدی