امین میرزازاده

امین میرزازاده - تحلیلگر بازار فارکس و بورس

نمیتوانیم بایستیم! یا به عقب می رویم یا به جلو دنیا هر لحظه در حال تغییر است سوار بر موج تغییر به سمت زندگی بهتر حرکت کنید