عسل زمانی

یک مهندس پرشور جوان در جست وجوی یادگیری مجموعه منظمی از بی نظمی ها

من همیشه میتوانم آزادانه انتخاب کنم.اما باید بدانم که اگر انتخابی نکنم هم انتخابی کرده ام

از خود بطلب هر انچه خواهی