آموزش انتخابگر یا گزینشگر در سی اس اس

Selector (انتخابگر یا گزینشگر) در CSS برای دسترسی به عناصر HTML و تنظیم یک Style روی آن مورد استفاده است

بهزاد میرزازاده بهزاد میرزازاده

زمان مطالعه

3 دقیقه

بازدید

482

پرسش و پاسخ

0
آموزش انتخابگر یا گزینشگر (selectors) در سی اس اس

فهرست مطالب برای مطالعه

Selector ها یا گزینشگر ها در CSS

در سی اس اس برای دسترسی به عناصر HTML و  تنظیم یک Style روی آن، سه راه وجود دارد:

  1. از طریق ID عنصر HTML
  2. از طریق Class عنصر HTML
  3. از طریق نام تگ HTML

اختصاص style از طریق ID عنصر HTML

از انتخابگر id  زمانی میشود استفاده کرد که attribute  یا مشخصه id در عنصر html مشخص شده باشد.

وقتی که مشخصه id  در عنصری تعریف میشود ، یک شناسه به آن عنصر داده میشود که با استفاده از ان شناسه میتوان به اون عنصر استایل داد.

زمانی که مشخصه ایدی رو به یک عنصر میدهیم ، به دلیل اینکه ماهیت مشخصه id یکتا و یونیک  هست ، استایل های داده شده بر روی یک عنصر اعمال میشود.

بنابراین زمانی از مشخصه id استفاده میکنیم که بخواهیم به "یک" عنصر استایل بدهیم.

در CSS برای تعریف این نوع Style از علامت "#" و در ادامه ID عنصر استفاده می شود.

در مثال زیر، Style تعریف شده روی عنصری که ID آن "para1" است اعمال می شود:

#para1
{
text-align:center;
color:red;
}

اختصاص style  از طریق Class عنصر

ماهیت مشخصه یا attribute کلاس این است که یک گروه یا دسته ای از عناصر را مورد احاطه یا انتخاب قرار میدهد.

برای این کار میتوانیم روی یک یا چند عنصر html  این مشخصه را با مقدار یکسان تعریف کنیم.

در CSS برای تعریف این نوع Style از علامت "." و در ادامه نام Class عنصر استفاده می شود.

در مثال زیر Style تعریف شده روی تمام عناصر HTMLی که کلاس آنها "center" است اعمال خواهد شد:

.center {text-align:center;}

اختصاص style از طریق نام تگ

این روش اختصاص دادن یعنی انتخاب و استایل دادن به یکسری عناصر با استفاده از نام تگ ان ها.

در CSS برای تعریف این نوع Style به هیچ علامت خاصی نیاز نیست  و فقط باید نام تگ ذکر شود.

در مثال زیر Style تعریف شده روی تمام تگهای "p" است، اعمال خواهد شد:

p{text-align:center;}