بهزاد میرزازاده

بهزاد میرزازاده

تخصص : مدیر تکنولوژی
تعداد مطالب : 643
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود
رزومه استاد: