آموزش وراثت (Inheritance یا ارث بری) در سی شارپ

در سی شارپ می توان فیلدها و متدها را از یک کلاس به کلاس دیگر به ارث برد. ما "مفهوم وراثت" را به دو دسته تقسیم می کنیم:

کلاس مشتق شده (فرزند) - کلاسی که از کلاس دیگر ارث بری می کند 
کلاس پایه (والد) - کلاسی که از آن به ارث می رسد
برای به ارث بردن از یک کلاس ، از نماد :  استفاده کنید.

بهزاد میرزازاده بهزاد میرزازاده

زمان مطالعه

3 دقیقه

بازدید

615

پرسش و پاسخ

0
آموزش وراثت (Inheritance یا ارث بری) در سی شارپ

فهرست مطالب برای مطالعه

وراثت (Inheritance) در سی شارپ

در مثال زیر ، کلاس Car (فرزند) فیلدها و متدها را از کلاس Vehicle (پدر) به ارث می برد:

class Vehicle // base class (parent) 
{
 public string brand = "Ford"; // Vehicle field
 public void honk()       // Vehicle method 
 {          
  Console.WriteLine("Tuut, tuut!");
 }
}

class Car : Vehicle // derived class (child)
{
 public string modelName = "Mustang"; // Car field
}

class Program
{
 static void Main(string[] args)
 {
  // Create a myCar object
  Car myCar = new Car();

  // Call the honk() method (From the Vehicle class) on the myCar object
  myCar.honk();

  // Display the value of the brand field (from the Vehicle class) and the value of the modelName from the Car class
  Console.WriteLine(myCar.brand + " " + myCar.modelName);
 }
}

چرا و چه زمانی باید از "وراثت" استفاده کرد؟

وراثت برای استفاده مجدد کد مفید است: هنگام ایجاد کلاس جدید ، از فیلدها و متدهای کلاس موجود استفاده مجدد کنید.

نکته: همچنین نگاهی به درس بعدی ، چند شکلی (polymorphism) بیندازید که از متدهای ارثی برای انجام کارهای مختلف استفاده می کند.

 

کلمه کلیدی sealed

اگر نمی خواهید کلاس های دیگر از یک کلاس به ارث برده شوند ، از کلمه کلیدی sealed استفاده کنید:

sealed class Vehicle 
{
 ...
}

class Car : Vehicle 
{
 ...
}