آموزش Enum (داده شمارشی) در سی شارپ

enum در سی شارپ یک "کلاس" ویژه است که نمایانگر گروهی از ثابت ها (متغیرهای غیرقابل تغییر / فقط خواندنی) است.

بهزاد میرزازاده بهزاد میرزازاده

زمان مطالعه

3 دقیقه

بازدید

791

پرسش و پاسخ

0
آموزش Enum (داده شمارشی) در سی شارپ

فهرست مطالب برای مطالعه

Enum در سی شارپ (داده شمارشی)

برای ایجاد یک enum ، از کلمه کلیدی enum استفاده کنید (به جای کلاس یا رابط) ، و موارد enum را با کاما جدا کنید:

enum Level 
{
 Low,
 Medium,
 High
}
Level myVar = Level.Medium;
Console.WriteLine(myVar);

Enum مخفف "enumerations" است که به معنی "به طور خاص ذکر شده" است.

Enum در یک کلاس

در داخل کلاس می توانید یک enum نیز داشته باشید:

class Program
{
 enum Level
 {
  Low,
  Medium,
  High
 }
 static void Main(string[] args)
 {
  Level myVar = Level.Medium;
  Console.WriteLine(myVar);
 }
}

خروجی:Medium

مقادیر Enum

به طور پیش فرض ، مورد اول یک enum دارای مقدار 0 است. مورد دوم دارای مقدار 1 و غیره است.

برای بدست آوردن مقدار عدد صحیح از یک مورد ، باید صریحاً مورد را به int تبدیل کنید:

enum Months
{
 January,  // 0
 February,  // 1
 March,   // 2
 April,   // 3
 May,    // 4
 June,    // 5
 July    // 6
}

static void Main(string[] args)
{
 int myNum = (int) Months.April;
 Console.WriteLine(myNum);
}

خروجی:3

شما همچنین می توانید مقادیر enum خود را اختصاص دهید ، و موارد بعدی به ترتیب شماره را به روز می کنند:

enum Months
{
 January,  // 0
 February,  // 1
 March=6,  // 6
 April,   // 7
 May,    // 8
 June,    // 9
 July    // 10
}

static void Main(string[] args)
{
 int myNum = (int) Months.April;
 Console.WriteLine(myNum);
}

خروجی:7

Enum در سوئیچ (switch)

برای بررسی مقادیر مربوطه ، از enums اغلب در دستورات سوئیچ استفاده می شود:

enum Level 
{
 Low,
 Medium,
 High
}

static void Main(string[] args) 
{
 Level myVar = Level.Medium;
 switch(myVar) 
 {
  case Level.Low:
   Console.WriteLine("Low level");
   break;
  case Level.Medium:
    Console.WriteLine("Medium level");
   break;
  case Level.High:
   Console.WriteLine("High level");
   break;
 }
}

خروجی:Medium level

چرا و چه موقع از Enums استفاده کنیم؟

هنگامی که مقادیری دارید که می دانید قرار نیست تغییر کنند ، از enum استفاده کنید ، مانند روزهای ماه، رنگ ها، کارت ها و غیره