آموزش Enum (داده شمارشی) در سی شارپ

آموزش Enum (داده شمارشی) در سی شارپ

enum در سی شارپ یک "کلاس" ویژه است که نمایانگر گروهی از ثابت ها (متغیرهای غیرقابل تغییر / فقط خواندنی) است.

زمان مطالعه: 3 دقیقه
بازدید: 1483
پرسش و پاسخ: 0

Enum در سی شارپ (داده شمارشی)

برای ایجاد یک enum ، از کلمه کلیدی enum استفاده کنید (به جای کلاس یا رابط) ، و موارد enum را با کاما جدا کنید:

enum Level 
{
 Low,
 Medium,
 High
}
Level myVar = Level.Medium;
Console.WriteLine(myVar);

Enum مخفف "enumerations" است که به معنی "به طور خاص ذکر شده" است.

Enum در یک کلاس

در داخل کلاس می توانید یک enum نیز داشته باشید:

class Program
{
 enum Level
 {
  Low,
  Medium,
  High
 }
 static void Main(string[] args)
 {
  Level myVar = Level.Medium;
  Console.WriteLine(myVar);
 }
}

خروجی:Medium

مقادیر Enum

به طور پیش فرض ، مورد اول یک enum دارای مقدار 0 است. مورد دوم دارای مقدار 1 و غیره است.

برای بدست آوردن مقدار عدد صحیح از یک مورد ، باید صریحاً مورد را به int تبدیل کنید:

enum Months
{
 January,  // 0
 February,  // 1
 March,   // 2
 April,   // 3
 May,    // 4
 June,    // 5
 July    // 6
}

static void Main(string[] args)
{
 int myNum = (int) Months.April;
 Console.WriteLine(myNum);
}

خروجی:3

شما همچنین می توانید مقادیر enum خود را اختصاص دهید ، و موارد بعدی به ترتیب شماره را به روز می کنند:

enum Months
{
 January,  // 0
 February,  // 1
 March=6,  // 6
 April,   // 7
 May,    // 8
 June,    // 9
 July    // 10
}

static void Main(string[] args)
{
 int myNum = (int) Months.April;
 Console.WriteLine(myNum);
}

خروجی:7

Enum در سوئیچ (switch)

برای بررسی مقادیر مربوطه ، از enums اغلب در دستورات سوئیچ استفاده می شود:

enum Level 
{
 Low,
 Medium,
 High
}

static void Main(string[] args) 
{
 Level myVar = Level.Medium;
 switch(myVar) 
 {
  case Level.Low:
   Console.WriteLine("Low level");
   break;
  case Level.Medium:
    Console.WriteLine("Medium level");
   break;
  case Level.High:
   Console.WriteLine("High level");
   break;
 }
}

خروجی:Medium level

چرا و چه موقع از Enums استفاده کنیم؟

هنگامی که مقادیری دارید که می دانید قرار نیست تغییر کنند ، از enum استفاده کنید ، مانند روزهای ماه، رنگ ها، کارت ها و غیره

بهزاد میرزازاده
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود

مشاهده تمام مطالب نویسنده