متدها یا توابع نوع داده ای دیکشنری Dictionary در پایتون (Pythonn)

متدها یا توابع نوع داده ای دیکشنری Dictionary در پایتون (Pythonn)

در مقاله قبل در مورد نوع داده ای Dictionary در پایتون صحبت کردیم و در پایان مقاله متدهای داخلی آن را در جدولی به طور خلاصه توضیح دادیم، حال در این مقاله می خواهیم با مثال شما را بیشتر با این متدها آشنا کنیم.

بدون اتلاف وقت به سراغ متدها می رویم.

زمان مطالعه: 3 دقیقه
بازدید: 4621
پرسش و پاسخ: 0

متد clear

این متد تمام عناصر و آیتم های یک Dictionary را حذف می کند.

این متد فاقد پارامتر ورودی است.

مثال: در زیر با استفاده از متد clear تمام آیتم های فرهنگ لغت car حذف می شوند.

car = {
 "brand": "Ford",
 "model": "Mustang",
 "year": 1964
}
car.clear()
print(car)

متد ()clear برای دیکشنری در پایتون (Python)

متد copy

این متد یک کپی از یک Dictionary را برمیگرداند.

این متد فاقد پارامتر ورودی است.

مثال: در زیر با استفاده از متد copy یک کپی از فرهنگ لغت car برمیگرداند.

car = {
 "brand": "Ford",
 "model": "Mustang",
 "year": 1964
}
x = car.copy()
print(x)

متد ()copy برای دیکشنری در پایتون (Python)

متد fromkeys

این متد یک Dictionary با کلید و مقدار مشخص شده برمیگرداند.

دارای دو پارامتر ورودی است که در جدول زیر آن ها را شرح داده ایم.

متد ()fromkeys در پایتون (Python)
پارامتر توضیحات
Keys ضروری، شی قابل پیمایش برای تعیین کلیدهای فرهنگ لغت جدید
value

اختیاری، یک مقدار برای تمام کلیدهای فرهنگ لغت جدید

پیش فرض آن none است

در زیر دو مثال از این متد کاربردی را آورده ایم که درک آن برای شما راحت تر باشد.

مثال: در مثال زیر یک Dictionary با 3 کلید و مقدار 0 برای تمام کلیدها ایجاد می کند.

x = ('key1', 'key2', 'key3')
y = 0
thisdict = dict.fromkeys(x, y)
print(thisdict)

متد ()fromkeys برای دیکشنری در پایتون (Python)

مثال: در این مثال همه مثال بالا تکرار شده است اما در اینجا مقدار برای کلیدها تعیین نکرده ایم.

x = ('key1', 'key2', 'key3')
thisdict = dict.fromkeys(x)
print(thisdict)

متد ()fromkeys برای دیکشنری در پایتون (Python)

متد get

این متد مقدار آیتم را با کلید مشخص شده برمیگرداند.

دارای دو پارامتر ورودی است که در جدول زیر آن ها را شرح داده ایم.

متد ()get در پایتون (Python)
پارامتر توضیحات
Keyname ضروری، نام کلید آیتم مورد نظر برای برگشت مقدار آن
value

اختیاری، مقداری بازگشتی در صورت عدم وجود کلید مورد نظر

مقدار پیش فرض : None

در زیر دو مثال از این متد کاربردی را آورده ایم که درک آن برای شما راحت تر باشد.

مثال : در این مثال مقدار آیتم با نام کلید “model” برگشت داده می شود.

car = {
 "brand": "Ford",
 "model": "Mustang",
 "year": 1964
}
x = car.get("model")
print(x)

متد ()get برای دیکشنری در پایتون (Python)

مثال: در این مثال مقدار که کلید آن در Dictionary وجود ندارد را برگشت داده است.

car = {
 "brand": "Ford",
 "model": "Mustang",
 "year": 1964
}
x = car.get("price", 15000)
print(x)

متد ()get برای دیکشنری در پایتون (Python)

متد items

این متد که مقدار برگشتی آن مانند نوع داده ای object است، مقدار برگشتی آن شامل key : value است که مانند تاپل ها در پایتون چندتایی است.

هر تغییر در دیکشنری باعث تغییر در مقدار برگشتی می شود.

این متد فاقد پارامتر ورودی است.

مثال: در مثال زیر با متد آیتم جفت مقدار key : value برگشت داده می شود.

car = {
 "brand": "Ford",
 "model": "Mustang",
 "year": 1964
}
x = car.items()
print(x)

متد ()items برای دیکشنری در پایتون (Python)

مثال: در این مثال با تغییر مقدار آیتم در Dictionary مقدار برگشتی نیز تغییر می کند.

car = {
 "brand": "Ford",
 "model": "Mustang",
 "year": 1964
}
x = car.items()
car["year"] = 2018
print(x)

متد ()items برای دیکشنری در پایتون (Python)

متد keys

این متد نام key های dictionary مورد نظر را به شکل یک لیست برگشت می دهد.

هر تغییر در دیکشنری باعث تغییر در مقدار برگشتی می شود.

این متد فاقد پارامتر ورودی است.

مثال: در این مثال نام کلید های Dictionary در قالب یک لیست برگردانده می شوند.

car = {
 "brand": "Ford",
 "model": "Mustang",
 "year": 1964
}
x = car.keys()
print(x)

متد ()keys برای دیکشنری در پایتون (Python)

مثال: در این مثال یک آیتم به Dictionary اضافه می شود و مقدار برگشتی نیز به روز می شود.

car = {
 "brand": "Ford",
 "model": "Mustang",
 "year": 1964
}
x = car.keys()
car["color"] = "white"
print(x)

متد ()keys برای دیکشنری در پایتون (Python)

متد pop

این متد آیتم مشخص شده ای را از Dictionary حذف می کند.

مقدار برگشتی متد pop آیتم حذف شده است.

دارای دو پارامتر ورودی است که در جدول زیر آن ها را شرح داده ایم.

متد ()pop در پایتون (Python)
پارامتر توضیحات
Keyname ضروری، نام کلید مورد نظر برای حذف
defaultvalue

اختیاری، مقدار بازگشتی در صورت عدم وجود کلید مشخص شده برای حذف

اگر این پارامتر تعریف نشده باشد و کلید مشخص شده برای حذف آیتم موجود نباشد، خطایی صادر می شود

مثال: در این مثال آیتمی با نام کلید “model” با متد pop حذف می شود.

car = {
 "brand": "Ford",
 "model": "Mustang",
 "year": 1964
}
car.pop("model")
print(car)

متد ()pop برای دیکشنری در پایتون (Python)

مثال: در این مثال مقدار برگشتی متد pop را در خروجی چاپ می کند.

car = {
 "brand": "Ford",
 "model": "Mustang",
 "year": 1964
}
x = car.pop("model")
print(x)

متد ()pop برای دیکشنری در پایتون (Python)

متد popitem

این متد آخرین آیتمی که در Dictionary درج شده است را حذف می کند، قبل از نسخه 3.7 پایتون این متد یک آیتم به صورت تصادفی حذف می کرد.

مقدار برگشتی این متد مانند یک چندتایی (tuple) است.

این متد فاقد پارامتر ورودی است.

مثال: در این مثال با استفاده از متد popitem آخرین مقدار Dictionary مورد نظر حذف شده است.

car = {
 "brand": "Ford",
 "model": "Mustang",
 "year": 1964
}
car.popitem()
print(car)

متد ()popitem برای دیکشنری در پایتون (Python)

مثال: در این مثال مقدار برگشتی متد popitem را در خروجی چاپ می کند که به شکل یک tuple است.

car = {
 "brand": "Ford",
 "model": "Mustang",
 "year": 1964
}
x = car.popitem()
print(x)

متد ()popitem برای دیکشنری در پایتون (Python)

متد setdefault

این متد مقدار آیتم را با مقدار مشخص شده برمیگرداند.

در صورت عدم وجود کلید مورد نظر، کلید و مقدار را بایکدیگر باید وارد کرد.

دارای دو پارامتر ورودی است که در جدول زیر آن ها را شرح داده ایم.

متد ()setdefault در پایتون (Python)
پارامتر توضیحات
Keyname ضروری، نام کلید آیتمی که می خواهید مقداری را از آن برگشت دهید
value

اختیاری

در صورت وجود کلید، این پارامتر نادیده گرفته می شود

اگر کلید وجود نداشته باشد، این مقدار به عنوان کلید در نظر گرفته می شود

مقدار پیش فرض : None

مثال: در این مثال مقدار کلیدی با عنوان “model” برگشت داده شده است.

car = {
 "brand": "Ford",
 "model": "Mustang",
 "year": 1964
}
x = car.setdefault("model", "Bronco")
print(x)

متد ()setdefault برای دیکشنری در پایتون (Python)

مثال: در این مثال مقدار آیتمی با کلید “color” را برمیگرداند و چون آیتم “color” وجود ندارد آن را وارد می کند و مقدار “white” را برمیگرداند.

car = {
 "brand": "Ford",
 "model": "Mustang",
 "year": 1964
}
x = car.setdefault("color", "white")
print(x)

متد ()setdefault برای دیکشنری در پایتون (Python)

متد update

این متد آیتم های مشخص شده را به Dictionary اضافه می کند.

آیتم مشخص شده می تواند یک Dictionary یا یک شی قابل پیمایش با قالب key : value باشد.

دارای یک پارامتر ورودی است که در جدول زیر آن را شرح داده ایم.

متد ()update در پایتون (Python)
پارامتر توضیحات
Iterable ضروری، یک فرهنگ لعت یا یک شی قابل پیمایش با فرمت کلید و مقدار که در فرهنگ لغت قرار می گیرد

مثال: در این مثال با استفاده از متد update یک آیتم به Dictionary اضافه می شود.

car = {
 "brand": "Ford",
 "model": "Mustang",
 "year": 1964
}
car.update({"color": "White"})
print(car)

متد ()update برای دیکشنری در پایتون (Python)

متد values

این متد نام value های dictionary مورد نظر را به شکل یک لیست برگشت می دهد.

هر تغییر در Dictionary باعث تغییر در مقدار برگشتی می شود.

این متد فاقد پارامتر ورودی است.

مثال: در این مثال نام value های Dictionary در قالب یک لیست برگردانده می شوند.

car = {
 "brand": "Ford",
 "model": "Mustang",
 "year": 1964
}
x = car.values()
print(x)

متد ()values برای دیکشنری در پایتون (Python)

مثال: در این مثال یک مقدار در Dictionary تغییر می کند و همین باعث تغییر در خروجی می شود.

car = {
 "brand": "Ford",
 "model": "Mustang",
 "year": 1964
}
x = car.values()
car["year"] = 2018
print(x)

متد ()values برای دیکشنری در پایتون (Python)

خب به پایان این نوع های داده ای چند مقداری رسیدیم.

حال وقت آن است که مقداری به جلوتر برویم و شروط در پایتون را بررسی کنیم و به شما طریقه تعریف یک شرط را بگوییم، در مقاله بعدی به شرط ها در پایتون می پردازیم و مفصل درباره این موضوع با شما حرف خواهیم زد.

بهزاد میرزازاده
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود

مشاهده تمام مطالب نویسنده