برش (تقسیم، جدا کردن) آرایه در ماژول NumPy پایتون (Python)

برش (تقسیم، جدا کردن) آرایه در ماژول NumPy پایتون (Python)

sliceing در زبان برنامه نویسی پایتون، به معنی انتقال از یک index به یک index دیگر است.

زمان مطالعه: 5 دقیقه
بازدید: 2113
پرسش و پاسخ: 0

به جای ایندکس، slice را پاس می دهیم، به این شکل:

[start : end]

همچنین ما می توانیم step (گام) را هم مشخص کنیم، به شکل زیر:

[start : end : step]

اگر ما مقدار  start را مشخص نکنیم ، به شکل پیش فرض برای آن 0 در نظر می گیرد.

و اگر مقدار end را مشخص نکنیم، به شکل پیش فرض طول آرایه در آن بعد برای آن در نظر گرفته می شود.

و در آخر اگر مقدار step را مشخص نکنیم، به شکل پیش فرض برای آن 1 در نظر گرفته می شود.

مثال: در آرایه زیر،  از index 1 تا index 5 برش داده می شود.

import numpy as np
arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7])
print(arr[1:5])

برش آرایه در ماژول نامپای در پایتون (Python)

نکته: خروجی، شامل مقدار شروع می شود ولی مقدار پایان را در نظر نمی گیرد.

مثال: در آرایه زیر، برش از index شماره 4 شروع و تا انتهای آرایه ادامه پیدا می کند.

import numpy as np
arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7])
print(arr[4:])

برش آرایه در ماژول NumPy در پایتون (Python)

مثال: در آرایه زیر، برش از ابتدای آرایه تا index شماره 4 (خود index شماره 4 را شامل نمی شود) انجام می دهد.

import numpy as np
arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7])
print(arr[:4])

برش آرایه در ماژول NumPy در پایتون (Python)

برش آرایه از انتها با نامپای در پایتون

برای برش آرایه از انتها، از عملگر منفی (-) استفاده کنید.

مثال: در زیر، برش از index شماره 3 از انتها، تا index شماره 1 از انتها انجام می شود.

import numpy as np
arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7])
print(arr[-3:-1])

برش آرایه از انتها با نامپای در پایتون

Step (گام) در نامپای بخش آرایه

با استفاده از مقدار step، تعداد گام های برش را می توانید مشخص کنید.

مثال: در زیر مثالی از گام های برش را برای شما آورده ایم.

import numpy as np
arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7])
print(arr[1:5:2])

Step (گام) در نامپای بخش آرایه

مثال: در آرایه زیر یکی در میان عناصر آرایه را برش داده ایم.

import numpy as np
arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7])
print(arr[::2])

Step (گام) در نامپای بخش آرایه

برش آرایه های 2 بعدی با نامپای پایتون

مثال: در زیر یک آرایه 2 بعدی داریم که در بعد دوم از index شماره 1  تا  index شماره 4 (که شامل نمی شود) را برش می دهد.

import numpy as np
arr = np.array([[1, 2, 3, 4, 5], [6, 7, 8, 9, 10]])
print(arr[1, 1:4])

برش آرایه های 2 بعدی با نامپای پایتون

نکته: به یاد داشته باشید که بعد دوم دارای شماره index 1 است.

مثال: در زیر از هر دو بعد، index شماره 2 را برش می دهد

import numpy as np
arr = np.array([[1, 2, 3, 4, 5], [6, 7, 8, 9, 10]])
print(arr[0:2, 2])

برش آرایه های 2 بعدی با نامپای پایتون

مثال: در زیر از هر دو بعد، از index شماره 1 تا index شماره 4 (شامل نمی شود) برش داده می شود، نتیجه یک آرایه دو بعدی خواهد بود.

import numpy as np
arr = np.array([[1, 2, 3, 4, 5], [6, 7, 8, 9, 10]])
print(arr[0:2, 1:4])

برش آرایه های 2 بعدی با نامپای پایتون

بهزاد میرزازاده
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود

مشاهده تمام مطالب نویسنده