آموزش رمزگذاری یا انکود کاراکترها در HTML

رمزگذاری یا انکود کاراکترها در HTML

رمزگذاری یا انکود کاراکترها در HTML: برای نمایش صحیح یک صفحه وب، مرورگر باید بداند که از کدام کاراکترها استفاده می کند.

زمان مطالعه: 3 دقیقه
بازدید: 1533
پرسش و پاسخ: 0

از ASCII تا UTF-8 رمزگذاری یا انکود کاراکترها در HTML

ASCII اولین استاندارد کدگذاری کاراکترها بود. ASCII تعداد 128 کاراکتر مختلف را که می توان در اینترنت استفاده کرد، تعریف کرد.

 • اعداد (0 - 9)
 • کاراکترهای انگلیسی (A - Z)
 • و چند کاراکتر خاص مانند : ! , $ , + , _ , ( , ) , @ , < , >

ISO 8859-1 مجموعه کاراکتر پیش فرض برای HTML 4 بود. این مجموعه کاراکتر از 256 کد کاراکتر مختلف پشتیبانی می کند. HTML 4 همچنین از مجموعه کاراکتر UTF-8 نیز پشتیبانی می کند.

ANSI (Windows-1252) مجموعه کاراکتر اصلی برای ویندوز بود. مجموعه کاراکتر ANSI مشابه مجموعه کاراکتر ISO 8859-1 است، با این تفاوت که ANSI تعداد 32 کاراکتر اضافی دارد.

HTML 5 به توسعه دهندگان توصیه می کند که از مجموعه کاراکترهای UTF-8 استفاده کنند، که تقریبا تمام نماد ها و کاراکترهای جهان پشتیبانی می کند.

ویژگی charset برای انکود در HTML

برای نمایش صحیح یک صفحه HTML، مرورگر باید مجموعه کاراکتر های استفاده شده را بشناسد. (آموزش html)

می توان این مجموعه کاراکتر ها را با تگ meta مشخص کرد مانند زیر:

<meta charset="UTF-8">

جدول زیر تفاوت بین مجموعه کاراکترهای بالا را شرح می دهد.

تفاوت بین مجموعه کاراکترها در زبان نشانه گذاری HTML
عدد ASCII ANSI 8859 UTF-8 توضیحات کاراکتر
32         خط فاصله
33 ! ! ! ! علامت تعجب
34 جفت کوتیشن
35 # # # # علامت sharp
36 $ $ $ $ علامت دلار
37 % % % % علامت درصد
38 & & & & علامت ampersand
39 ' ' ' ' علامت apostrophe
40 ) ) ) ) علامت \رانتز باز
41 ( ( ( ( علامت \رانتز بسته
42 * * * * علامت ستاره
43 + + + + علامت جمع
44 , , , , علامت کاما
45 - - - - علامت خط فاصله - منها
46 . . . . علامت نقطه
47 / / / / علامت slash
48 0 0 0 0 عدد ۰
49 1 1 1 1 عدد ۱
50 2 2 2 2 عدد ۲
51 3 3 3 3 عدد ۳
52 4 4 4 4 عدد ۴
53 5 5 5 5 عدد ۵
54 6 6 6 6 عدد ۶
55 7 7 7 7 عدد ۷
56 8 8 8 8 عدد ۸
57 9 9 9 9 عدد ۹
58 : : : : علامت دو نقطه
59 ; ; ; ; علامت نقطه ویرگول
60 > > > > علامت کمتر از
61 = = = = علامت مساوی
62 < < < < علامت بیشتر از
63 ؟ ؟ ؟ ؟ علامت سوال
64 @ @ @ @ علامت تجاری
65 A A A A حرف A
66 B B B B حرف B
67 C C C C حرف C
68 D D D D حرف  D
69  E  E  E  E حرف  E
70  F  F  F  F حرف  F
71  G  G  G  G حرف  G
72 H H H H حرف  H
73  I  I  I  I حرف  I
74 J J J J حرف  J
75  K  K  K  K حرف  K
76 L L L L حرف  L
77 M M M M حرف  M
78  N  N  N  N حرف  N
79  O  O  O  O حرف  O
80 P P P P حرف  P
81 Q Q Q Q حرف  Q
82 R R R R حرف  R
83 S S S S حرف  S
84 T T T T حرف  T
85  U  U  U  U حرف  U
86  V  V  V  V حرف  V
87  W  W  W  W حرف  W
88 X X X X حرف  X
89 Y Y Y Y حرف  Y
90 Z Z Z Z حرف  Z
91 ] ] ] ] علامت کورشه باز
92 \ \ \ \ علامت back slash
93 [ [ [ [ علامت کورشه بسته
94 ^ ^ ^ ^ علامت توان
95 _ _ _ _ علامت زیر خط
96 ` ` ` ` علامت لهجه
97  a  a  a  a حرف  a
98  b  b  b  b   حرف  b
99 c c c c حرف  c
100 d d d d حرف  d
101 e e e e حرف  e
102 f f f f حرف  f
103  g  g  g  g حرف  g
104 h h h h حرف  h
105 i i i i حرف  i
106  j  j  j  j حرف  j
107 k k k k حرف  k
108  l  l  l  l حرف  l
109  m  m  m  m حرف  m
110  n  n  n  n حرف  n
111  o  o  o  o حرف  o
112  p  p  p  p حرف  p
113 q q q q حرف  q
114  r  r r r حرف  r
115 s s s s حرف  s
116 t t t t حرف  t
117 u u u u حرف  u
118  v  v  v  v حرف  v
119 w w w w حرف  w
120  x  x  x  x حرف  x
121  y  y  y  y حرف  y
122 z z z z حرف  z
123 { { { { علامت آکولاد باز
124 | | | | علامت بایب
125 } } } } علامت آکولاد بسته
126 ~ ~ ~ ~ علامت tilde
127 DEL       دکمه حذف
128       علامت یورو
129      علامت غیر قابل استفاده
130       علامت زیر تک کوتیشن
131   ƒ     حرف لاتین f
کوچک با قلاب
132       علامت زیر جفت کوتیشن
133       سه نقطه افقی
134       علامت خنجر
135       علامت جفت خنجر
136   ˆ     اصلاح کننده لهجه circumflex حروف
137       علامت هزار
138   Š     حرف لاتین S بزرگ با caron
139       علامت نقل قول اشاره به چب
140   Œ     حرف لاتین مجوز OE
141      علامت غیر قابل استفاده
142   Ž     حرف لاتین Z بزرگ با caron
143      علامت غیر قابل استفاده
144      علامت غیر قابل استفاده
145        علامت نقل قول تک به سمت چب
146       علامت نقل قول تک به سمت راست
147       علامت نقل قول جفت به سمت چپ
148       علامت نقل قول جفت به سمت راست
149       علامت دایره تو بر
150       علامت en dash
151        علامت em dash
152   ˜     علامت tilde کوچک
153       علامت تجاری
154   š     حرف لاتین S بزرگ با caron
155       علامت نقل قول اشاره به راست
156   œ     حرف لاتین کوچک مجوز OE
157      علامت غیر قابل استفاده
158   ž     حرف لاتین z کوچک با caron
159   Ÿ     حرف لاتین Y بزرگ با diaeresis
160         No-Break space
161   ¡ ¡ ¡ علامت تعجب معکوس
162   ¢ ¢ ¢ علامت سنت
163   £ £ £ علامت بوند
164   ¤ ¤ ¤ علامت واحد بول
165   ¥ ¥ ¥ علامت ین
166   ¦ ¦ ¦ Broken bar
167   § § § علامت section
168   ¨ ¨ ¨ علامت diaeresis
169   © © © علامت کبی رایت
170   ª ª ª شاخص ترتیبی feminine
171   « « « علامت نقل قول جفت اشاره به چب
172   ¬ ¬ ¬ بدون علامت
173         خط فاصله
174   ® ® ® علامت رجیستر
175   ¯ ¯ ¯ علامت ماکرون
176   ° ° ° علامت درجه
177   ± ± ± علامت مثبت منفی
178   ² ² ² علامت زیرنویس 2
179   ³ ³ ³ علامت زیرنویس 3
180   ´ ´ ´ علامت لهجه حاد
181   µ µ µ علامت میکرو
182   علامت pilcrow
183   · · · نقطه وسط
184   ¸ ¸ ¸ علامت cedilla
185   ¹ ¹ ¹ علامت زیرنویس ۱
186  

º

º º شاخص ترتیبی masculine
187   » » » علامت نقل قول جفت اشاره به راست
188   ¼ ¼ ¼ کسر یک چهارم
189   ½ ½ ½ کسر یک دوم
190   ¾ ¾ ¾ کسر سه چهارم
191   ¿ ¿ ¿ علامت سوال معکوس
192   À À À حرف بزرگ لاتین A با علامت grave
193   Á Á Á حرف بزرگ لاتین A با علامت acute
194   Â Â Â حرف بزرگ لاتین A با علامت circumflex
195   Ã Ã Ã حرف بزرگ لاتین A با علامت tilde
196   Ä Ä Ä حرف بزرگ لاتین A با علامت diaeresis
197   Å Å Å حرف بزرگ لاتین A با علامت ring above
198   Æ Æ Æ حرف لاتین بزرگ AE
199   Ç Ç Ç حرف لاتین بزرگ C با علامت cedilla
200   È È È حرف بزرگ لاتین E با علامت grave
201   É É É حرف بزرگ لاتین E با علامت acute
202   Ê Ê Ê حرف بزرگ لاتین E با علامت circumflex
203   Ë Ë Ë حرف بزرگ لاتین E با علامت diaeresis
204   Ì Ì Ì حرف بزرگ لاتین I با علامت grave
205   Í Í Í حرف بزرگ لاتین I با علامت acute
206   Î Î Î حرف بزرگ لاتین I با علامت circumflex
207   Ï Ï Ï حرف بزرگ لاتین I با علامت diaeresis
208   Ð Ð Ð حرف لاتین بزرگ Eth
209   Ñ Ñ Ñ حرف بزرگ لاتین N با علامت tilde
210   Ò Ò Ò حرف بزرگ لاتین O با علامت grave
211   Ó Ó Ó حرف بزرگ لاتین O با علامت acute
212   Ô Ô Ô حرف بزرگ لاتین O با علامت circumflex
213   Õ Õ Õ حرف بزرگ لاتین O با علامت tilde
214   Ö Ö Ö حرف بزرگ لاتین O با علامت diaeresis
215   × × × علامت ضرب در
216   Ø Ø Ø حرف بزرگ لاتین O با علامت stroke
217   Ù Ù Ù حرف بزرگ لاتین U با علامت grave
218   Ú Ú Ú حرف بزرگ لاتین U با علامت acute
219   Û Û Û حرف بزرگ لاتین U با علامت circumflex
220   Ü Ü Ü حرف بزرگ لاتین U با علامت diaeresis
221   Ý Ý Ý حرف بزرگ لاتین Y با علامت acute
222   Þ Þ Þ حرف لاتین بزرگ Thorn
223   ß ß ß حرف لاتین کوچک Sharp s
224   à à à حرف کوچک لاتین a با علامت grave
225   á á á حرف کوچک لاتین a با علامت acute
226   â â â حرف کوچک لاتین a با علامت circumflex
227   ã ã ã حرف کوچک لاتین a با علامت tilde
228   ä ä ä حرف کوچک لاتین a با علامت diaeresis
229   å å å حرف کوچک لاتین a با علامت  ring above
230   æ æ æ حرف لاتین کوچک ae
231   ç ç ç حرف لاتین کوچک c با علامت cedilla
232   è è è حرف لاتین کوچک e با علامت grave
233   é é é حرف لاتین کوچک e با علامت acute
234   ê ê ê حرف لاتین کوچک e با علامت circumflex
235   ë ë ë حرف لاتین کوچک e با علامت diaeresis
236   ì ì ì حرف لاتین کوچک i با علامت grave
237   í í í حرف لاتین کوچک i با علامت acute
238   î î î حرف لاتین کوچک i با علامت circumflex
239   ï ï ï حرف لاتین کوچک i با علامت diaeresis
240   ð ð ð حرف لاتین بزرگ eth
241   ñ ñ ñ حرف لاتین کوچک n با علامت tilde
242   ò ò ò حرف لاتین کوچک o با علامت grave
243   ó ó ó حرف لاتین کوچک o با علامت acute
244   ô ô ô حرف لاتین کوچک o با علامت circumflex
245   õ õ õ حرف لاتین کوچک o با علامت tilde
246   ö ö ö حرف لاتین کوچک o با علامت diaeresis
247   ÷ ÷ ÷ علامت تقسیم
248   ø ø ø حرف لاتین کوچک o با علامت stroke
249   ù ù ù حرف لاتین کوچک u با علامت grave
250   ú ú ú حرف لاتین کوچک u با علامت acute
251   û û û حرف لاتین کوچک u با علامت circumflex
252   ü ü ü حرف لاتین کوچک u با علامت diaeresis
253   ý ý ý حرف لاتین کوچک y با علامت acute
254   þ þ þ حرف لاتین کوچک thorn
255   ÿ ÿ ÿ حرف لاتین کوچک y با علامت diaeresis

مجموعه کاراکتر ASCII

 • از مقادیر ۰ تا ۳۱ (و ۱۲۷) برای کاراکترهای کنترل استفاده می کند.
 • از مقادیر ۳۲ تا ۱۲۶ برای حروف و ارقام و نمادها استفاده می کند.
 • و از مقادیر ۱۲۸ تا ۲۵۵ هم استفاده نمی کند.

مجموعه کاراکتر ANSI (Windows-1252)

 • از مقادیر ۰ تا ۱۲۷ شبیه به مقادیر مجموعه کاراکتر ASCII است.
 • دارای مجموعه ای اختصاصی از کاراکترها از مقادیر ۱۲۸ تا ۱۵۹ است.
 • و برای مقادیر ۱۶۰ تا ۲۵۵ مشابه مجموعه کاراکتر UTF-8 است.

مجموعه کاراکتر ISO 8859-1

 • از مقادیر ۰ تا ۱۲۷ شبیه به مقادیر مجموعه کاراکتر ASCII است.
 • و از مقادیر ۱۲۸ تا ۱۵۹ هم استفاده نمی کند.
 • و برای مقادیر ۱۶۰ تا ۲۵۵ مشابه مجموعه کاراکتر UTF-8 است.

مجموعه کاراکترهای UTF-8

 • از مقادیر ۰ تا ۱۲۷ شبیه به مقادیر مجموعه کاراکتر ASCII است.
 • و از مقادیر ۱۲۸ تا ۱۵۹ هم استفاده نمی کند.
 • و برای مقادیر ۱۶۰ تا ۲۵۵ مشابه مجموعه کاراکترهای ANSI و 8859-1 است.
 • از مقدار ۲۵۶ تا ۱۰۰۰۰ کاراکتر متفاوت دیگر هم ادامه دارد.

بیشتر بدانیم : URL آدرس (Uniform Resource Locator) در HTML

بهزاد میرزازاده
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود

مشاهده تمام مطالب نویسنده