Validation rule unique requires at least 1 parameters

رفع  خطای Validation rule unique requires at least 1 parameters در لاراول از آموزش رایگان لاراول

در اعتبارسنجی، وقتی شما برای یکتا بودن یک فیلد از جدول، از اعتبارسنجی unique در لاراول استفاده می کنید حتما باید اسم جدول نیز اعلام شود در غیر اینصورت شما با خطای یاد شده رو به رو خواهید شد

بهزاد میرزازاده بهزاد میرزازاده

زمان مطالعه

3 دقیقه

بازدید

571

پرسش و پاسخ

0
Validation rule unique requires at least 1 parameters.

فهرست مطالب برای مطالعه

مثال که ارور یاد شده را خواهد داشت [چون مقدار unique بدون اسم جدول مربوطه از دیتابیس نوشته شده است]

$this->validate($request,[            

'title' => 'required|min:1|max:70|string|unique',

 ]);

مثال صحیح و بدون ارور بافرض اسم جدول در دیتابیس برابر با posts می باشد.

$this->validate($request,[            

'title' => 'required|min:1|max:70|string|unique:posts',

 ]);