عناوین (سرتیترها) در html (Headings)

سرتیتر ها در html از h1 تا h6 نشانه گذاری دارند و عنوان هر پاراگراف را میتوانید با سرتیتر ها مشخص کنید طبق الگوی w3c بهتر است سرتیترها در یک صفحه html به ترتیب باشد و به هیچ عنوان سرتیتری را از ترتیب خارج نکنید بحث سرتیترها در سئوی محتوای سایت نیز اهمیت بسزایی دارد و موتورهای جستجو اهمیت پاراگراف را براساس سرتیترها دنبال می کنند (البته این وضعیت برای زمان نگارش مقاله می باشد و احتمال دارد بعدها تغییر کند توسط موتورهای جستجو). 

بهزاد میرزازاده بهزاد میرزازاده

زمان مطالعه

3 دقیقه

بازدید

332

پرسش و پاسخ

0
عناوین (سرتیترها) در html (Headings)

فهرست مطالب برای مطالعه

سرتیتر (عناوین) در html (تگ های h1,h2,h3,h4,h5,h6)

h1 با مهمترین و با اهمیت ترین است و در یک صفحه نباید تکرار شود و h6 کم اهمیت ترین سرتیتر می باشد.

<h1>Heading 1</h1>
<h2>Heading 2</h2>
<h3>Heading 3</h3>
<h4>Heading 4</h4>
<h5>Heading 5</h5>
<h6>Heading 6</h6>

عناوین مهم هستند موتورهای جستجو از عناوین برای فهرست بندی ساختار و محتوای صفحات وب شما استفاده می کنند. استفاده از عناوین برای نشان دادن ساختار محتوا مهم است.

از <h1> باید برای عناوین اصلی استفاده شود و به دنبال آن <h2> و سپس از <h3> با اهمیت کمتری و غیره استفاده شود.

سایز عناوین در html

عناوین (سرتیترها) در html دارای سایز پیش فرض می باشند اما می توانید استایل و سایز خاصی نیز برای هر کدام از سرتیترها مشخص کنید

<h1 style="font-size:60px;">Heading 1</h1>