صدک ها در یادگیری ماشین پایتون (Machine Learning Percentiles)

صدک ها در یادگیری ماشین پایتون (Machine Learning Percentiles)

صدک ها در آمار، عددی را به شما نشان می دهد که مقداری را نمایش می دهد که درصد معینی از مقادیر کمتر  از آن هستند.

زمان مطالعه: 3 دقیقه
بازدید: 1245
پرسش و پاسخ: 0

مثال: فرض کنید ما مجموعه ای از سن همه افرادی که در یک خیابان زندگی می کنند را داریم که به شکل زیر است.

ages = [5,31,43,48,50,41,7,11,15,39,80,82,32,2,8,6,25,36,27,61,31]

در این مثال از ما می پرسند که صدک 75. چقدر است؟

خب جواب این سوال 43 است، حال این 43 به چه معناست؟

43 به این معناست که 75 درصد مردم 43 سال و یا جوانتر هستند.

با این مثال فهمیدیم که صدک در واقع مقداری است که قبل از آن به همان اندازه جمعیت بر حسب درصد وجود دارد.

ماژول NumPy متدی با نام ()percentile برای محاسبه صدک ها دارد که در زیر به بررسی آن می پردازیم.

مثال: با استفاده از متد ()percentile در ماژول NumPy صدک را در مجموعه زیر محاسبه کرده ایم.

import numpy
ages = [5,31,43,48,50,41,7,11,15,39,80,82,32,2,8,6,25,36,27,61,31]
x = numpy.percentile(ages, 75)
print(x)

صدک ها (percentiles) در یادگیری ماشین (Machine Learning) پایتون

مثال: با استفاده از متد percentile() در ماژول NumPy بررسی کرده ایم که 90 درصد افراد از چه سنی جوانتر هستند.

import numpy
ages = [5,31,43,48,50,41,7,11,15,39,80,82,32,2,8,6,25,36,27,61,31]
x = numpy.percentile(ages, 90)
print(x)

صدک ها (percentiles) در یادگیری ماشین (Machine Learning) پایتون

همانطور که می بینید 90 درصد افراد از 61 سال به پایین (جوانتر) هستند.

بهزاد میرزازاده
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود

مشاهده تمام مطالب نویسنده