Illuminate\View\Factory could not be converted to string

برای یادگیری لاراول و استفاده از این فریم ورک نیاز به رفع ارور هایی می باشد که با اشتباه کاربر و عدم استفاده صحیح از این فریم ورک به وجود می آید.

بهزاد میرزازاده بهزاد میرزازاده

زمان مطالعه

3 دقیقه

بازدید

402

پرسش و پاسخ

0
Illuminate\View\Factory could not be converted to string

فهرست مطالب برای مطالعه

ارور Object of class Illuminate\View\Factory could not be converted to string در هنگام فراخوانی یک view  در صورت عدم مقدار دهی مسیر فایل blade در لاراول نمایش داده می شود در واقع اگر شما فراموش کرده باشید و کد خود را به صورت ذیل وارد کرده باشید با ارور مزبور مواحه خواهید شد.

return view();

مثال صحیح 

return view('path_file_blade');

مثال

return view('buy.index');

// در مسیر view  پوشه buy و فایل index.blade.php