رنگبندی در html نحوه تغییر رنگ یک تگ

رنگها در HTML با نام رنگهای از پیش تعیین شده یا با مقادیر RGB ، HEX ، HSL ، RGBA یا HSLA مشخص می شوند.

بهزاد میرزازاده بهزاد میرزازاده

زمان مطالعه

3 دقیقه

بازدید

844

پرسش و پاسخ

0
رنگبندی در html نحوه تغییر رنگ یک تگ

فهرست مطالب برای مطالعه

رنگبندی با نام در html

در HTML می توان با استفاده از نام رنگ ، رنگی را به تگ مورد نظر اعمال کرد اچ تی ام ال 140 رنگ پیش فرض را داراست.

رنگها در HTML

رنگ پس زمینه (background color)

می توانید رنگ پس زمینه را برای تگ HTML با استایل background-color تنظیم کنید:

<h1 style="background-color:DodgerBlue;">Hello World</h1>

<p style="background-color:Tomato;">
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
</p>

رنگ پس زمینه (background color) در html

رنگ متن (text color)

می توانید رنگ متن را با استایل color تنظیم کنید:

<h3 style="color:Tomato;">Hello World</h3>

<p style="color:DodgerBlue;">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.</p>

<p style="color:MediumSeaGreen;">Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.</p>

رنگ متن (text color) در html

رنگبندی حاشیه تگ ها (Border Color)

می توانید رنگ حاشیه ها را با استفاده از استایل border تنظیم کنید:

<h1 style="border: 2px solid Tomato;">Jobteam</h1>

<h1 style="border: 2px solid DodgerBlue;">Jobteam</h1>

<h1 style="border: 2px solid Violet;">Jobteam</h1>

رنگبندی حاشیه تگ ها (Border Color) در html

مقادیر رنگی (Color Values)

در HTML ، رنگها همچنین می توانند با استفاده از مقادیر RGB ، مقادیر HEX ، مقادیر HSL ، مقادیر RGBA و مقادیر HSLA مشخص شوند.

<p>Same as color name "Tomato":</p>

<h1 style="background-color:rgb(255, 99, 71);">rgb(255, 99, 71)</h1>
<h1 style="background-color:#ff6347;">#ff6347</h1>
<h1 style="background-color:hsl(9, 100%, 64%);">hsl(9, 100%, 64%)</h1>

<p>Same as color name "Tomato", but 50% transparent:</p>
<h1 style="background-color:rgba(255, 99, 71, 0.5);">rgba(255, 99, 71, 0.5)</h1>
<h1 style="background-color:hsla(9, 100%, 64%, 0.5);">hsla(9, 100%, 64%, 0.5)</h1>

<p>In addition to the predefined color names, colors can be specified using RGB, HEX, HSL, or even transparent colors using RGBA or HSLA color values.</p>

مقادیر رنگی (Color Values) html