رنگبندی در html نحوه تغییر رنگ یک تگ

رنگبندی در html نحوه تغییر رنگ یک تگ

رنگها در HTML با نام رنگهای از پیش تعیین شده یا با مقادیر RGB ، HEX ، HSL ، RGBA یا HSLA مشخص می شوند.

زمان مطالعه: 3 دقیقه
بازدید: 2528
پرسش و پاسخ: 0

رنگبندی با نام در html

در HTML می توان با استفاده از نام رنگ ، رنگی را به تگ مورد نظر اعمال کرد اچ تی ام ال 140 رنگ پیش فرض را داراست. (آموزش html)

رنگها در HTML

رنگ پس زمینه (background color) در html

می توانید رنگ پس زمینه را برای تگ HTML با استایل background-color تنظیم کنید:

<h1 style="background-color:DodgerBlue;">Hello World</h1>

<p style="background-color:Tomato;">
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
</p>

رنگ پس زمینه (background color) در html

رنگ متن (text color) در html

می توانید رنگ متن را با استایل color تنظیم کنید:

<h3 style="color:Tomato;">Hello World</h3>

<p style="color:DodgerBlue;">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.</p>

<p style="color:MediumSeaGreen;">Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.</p>

رنگ متن (text color) در html

بیشتر بدانیم : آموزش ویژگی رنگ (color) در سی اس اس

رنگبندی حاشیه تگ ها (Border Color) در html

می توانید رنگ حاشیه ها را با استفاده از استایل border تنظیم کنید:

<h1 style="border: 2px solid Tomato;">Jobteam</h1>

<h1 style="border: 2px solid DodgerBlue;">Jobteam</h1>

<h1 style="border: 2px solid Violet;">Jobteam</h1>

رنگبندی حاشیه تگ ها (Border Color) در html

مقادیر رنگی (Color Values) در html

در HTML ، رنگها همچنین می توانند با استفاده از مقادیر RGB ، مقادیر HEX ، مقادیر HSL ، مقادیر RGBA و مقادیر HSLA مشخص شوند.

<p>Same as color name "Tomato":</p>

<h1 style="background-color:rgb(255, 99, 71);">rgb(255, 99, 71)</h1>
<h1 style="background-color:#ff6347;">#ff6347</h1>
<h1 style="background-color:hsl(9, 100%, 64%);">hsl(9, 100%, 64%)</h1>

<p>Same as color name "Tomato", but 50% transparent:</p>
<h1 style="background-color:rgba(255, 99, 71, 0.5);">rgba(255, 99, 71, 0.5)</h1>
<h1 style="background-color:hsla(9, 100%, 64%, 0.5);">hsla(9, 100%, 64%, 0.5)</h1>

<p>In addition to the predefined color names, colors can be specified using RGB, HEX, HSL, or even transparent colors using RGBA or HSLA color values.</p>

مقادیر رنگی (Color Values) html

بیشتر بدانیم : تغییر رنگ لینک ها (تگ a) در html

بهزاد میرزازاده
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود

مشاهده تمام مطالب نویسنده