آموزش متغیرهای بولین (Boolean) در سی شارپ

اغلب در برنامه نویسی شما به یک نوع داده نیاز خواهید داشت که فقط می تواند یکی از دو مقدار را داشته باشد ، مانند:

YES / NO

ON / OFF

TRUE / FALSE

برای این کار سی شارپ یک نوع داده bool (بولین) دارد که می تواند درست یا نادرست بودن مقادیر را دانست:

بهزاد میرزازاده بهزاد میرزازاده

زمان مطالعه

3 دقیقه

بازدید

304

پرسش و پاسخ

0
آموزش متغیرهای بولین (Boolean) در سی شارپ

متغیر بولین در سی شارپ

مقادیر قابل ذخیره در بولین (Boolean Values)

نوع بولی با کلمه کلیدی bool اعلام می شود و فقط می تواند مقادیر درست یا نادرست را بدست آورد:

bool isCSharpFun = true;
bool isFishTasty = false;
Console.WriteLine(isCSharpFun);
Console.WriteLine(isFishTasty);

 

Boolean Expression

یک Boolean Expression یک اصطلاح سی شارپ است که مقدار Boolean را برمی گرداند: درست یا نادرست.

برای یافتن صحت یک عبارت (یا یک متغیر) می توانید از یک عملگر مقایسه مانند عملگر بزرگتر از (>) استفاده کنید:

int x = 10;
int y = 9;
Console.WriteLine(x > y);

 در مثال های زیر ، از عملگر برابر با (==) برای ارزیابی یک عبارت استفاده می کنیم:

int x = 10;
Console.WriteLine(x == 10);

مقدار Boolean یک عبارت پایه ای برای تمام مقایسه ها و شرایط سی شارپ است.