آموزش حلقه for و foreach در سی شارپ

برعکس حلقه while برای مواردی که میدونیم تعداد اجرار چندبار خواهد بود از حلقه for استفاده می کنیم.

بهزاد میرزازاده بهزاد میرزازاده

زمان مطالعه

3 دقیقه

بازدید

186

پرسش و پاسخ

0
آموزش حلقه for و foreach در سی شارپ

حلقه for در سی شارپ

در سی شارپ وقتی دقیقاً می دانید چند بار می خواهید از طریق یک کد را اجرا کنید ، به جای حلقه while از حلقه for استفاده کنید:

for (statement 1; statement 2; statement 3) 
{
  // code block to be executed
}

statement 1 قبل از اجرای بلاک کد (یک بار) اجرا می شود.

statement 2 شرط اجرای بلوک کد را تعریف می کند.

statement 3 بعد از اجرای بلوک کد (هر بار) اجرا می شود.

مثال زیر اعداد 0 تا 4 را چاپ می کند:

for (int i = 0; i < 5; i++) 
{
  Console.WriteLine(i);
}

statement 1 قبل از شروع حلقه متغیری را تنظیم می کند (int i = 0).

statement 2 شرط اجرای حلقه را تعریف می کند (که باید کمتر از 5 باشد). اگر شرط درست باشد ، حلقه دوباره شروع می شود ، اگر نادرست باشد ، حلقه پایان می یابد.

statement 3 با هر بار اجرای بلوک کد در یک حلقه ، مقداری (++i) را افزایش می دهد.

حلقه foreach در سی شارپ

یک حلقه foreach نیز وجود دارد که منحصراً برای حلقه زدن بین عناصر موجود در یک آرایه استفاده می شود:

foreach (type variableName in arrayName) 
{
  // code block to be executed
}

مثال زیر با استفاده از حلقه foreach تمام عناصر موجود در آرایه اتومبیل را خروجی می دهد:

string[] cars = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};
foreach (string i in cars) 
{
  Console.WriteLine(i);
}