آموزش حلقه for و foreach در سی شارپ

آموزش حلقه for و foreach در سی شارپ

آموزش حلقه for و foreach در سی شارپ: برعکس حلقه while برای مواردی که میدونیم تعداد اجرار چندبار خواهد بود از حلقه for استفاده می کنیم.

زمان مطالعه: 3 دقیقه
بازدید: 968
پرسش و پاسخ: 0

حلقه for در سی شارپ

در سی شارپ وقتی دقیقاً می دانید چند بار می خواهید از طریق یک کد را اجرا کنید ، به جای حلقه while از حلقه for استفاده کنید:

for (statement 1; statement 2; statement 3) 
{
  // code block to be executed
}

statement 1 قبل از اجرای بلاک کد (یک بار) اجرا می شود.

statement 2 شرط اجرای بلوک کد را تعریف می کند.

statement 3 بعد از اجرای بلوک کد (هر بار) اجرا می شود.

مثال زیر اعداد 0 تا 4 را چاپ می کند:

for (int i = 0; i < 5; i++) 
{
  Console.WriteLine(i);
}

statement 1 قبل از شروع حلقه متغیری را تنظیم می کند (int i = 0).

statement 2 شرط اجرای حلقه را تعریف می کند (که باید کمتر از 5 باشد). اگر شرط درست باشد ، حلقه دوباره شروع می شود ، اگر نادرست باشد ، حلقه پایان می یابد.

statement 3 با هر بار اجرای بلوک کد در یک حلقه ، مقداری (++i) را افزایش می دهد.

حلقه foreach در سی شارپ

یک حلقه foreach نیز وجود دارد که منحصراً برای حلقه زدن بین عناصر موجود در یک آرایه استفاده می شود:

foreach (type variableName in arrayName) 
{
  // code block to be executed
}

مثال زیر با استفاده از حلقه foreach تمام عناصر موجود در آرایه اتومبیل را خروجی می دهد:

string[] cars = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};
foreach (string i in cars) 
{
  Console.WriteLine(i);
}

حلقه ها در زبان های مختلف وجود دارند آموزش حلقه for در پایتون (Python)  هم خالی از لطف برای یادگیری نیست.

بهزاد میرزازاده
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود

مشاهده تمام مطالب نویسنده