انواع فرمت رشته ها (string) در پایتون (Python)

انواع فرمت رشته ها (string) در پایتون (Python)

در مقاله قبل در مورد متد Format  صحبت کردیم و جدولی از انواع قالب بندی که درون Placeholder  استفاده می شوند را برای شما تهیه کرده بودیم، حال در این مقاله می خواهیم به بررسی آنها با مثال بپردازیم.

زمان مطالعه: 3 دقیقه
بازدید: 2729
پرسش و پاسخ: 0

نوع قالب بندی (>:)

از این نوع قالب بندی برای ایجاد فضای خالی در placeholder به اندازه مشخص شده برای ترازبندی استفاده می شود.

استفاده از کاراکتر < باعث ترازبندی مقدار از سمت چپ می شود. (فاصله به سمت راست مقدار اضافه می شود)

txt = "We have {:<8} chickens."
print(txt.format(49))

 

نوع قالب بندی (>:) در پایتون (Python)

 

نوع قالب بندی (<:)

از این نوع قالب بندی برای ایجاد فضای خالی در placeholder به اندازه مشخص شده برای ترازبندی استفاده می شود.

استفاده از کاراکتر > باعث ترازبندی مقدار از سمت راست می شود. (فاصله به سمت چپ مقدار اضافه می شود)

txt = "We have {:>8} chickens."
print(txt.format(49))

 

نوع قالب بندی (<:) در پایتون (Python)

 

نوع قالب بندی (^:)

از این نوع قالب بندی برای ایجاد فضای خالی در placeholder به اندازه مشخص شده برای ترازبندی استفاده می شود.

استفاده از کاراکتر ^ باعث ترازبندی مقدار از وسط می شود. (فاصله به اندازه مساوی به دو طرف رشته اضافه می شود)

txt = "We have {:^8} chickens."
print(txt.format(49))

 

نوع قالب بندی (^:) در پایتون (Python)

 

نوع قالب بندی (=:)

از این نوع قالب بندی برای ایجاد فضای خالی در placeholder به اندازه مشخص شده برای ترازبندی و قرار دادن علامت عدد استفاده می شود.

استفاده از کاراکتر = برای قرار دادن علامت عدد (مثبت/منفی) در سمت چپ ترین فاصله مشخص شده می شود.

txt = "The temperature is {:=8} degrees celsius."
print(txt.format(-5))

 

نوع قالب بندی (=:) در پایتون (Python)

 

نوع قالب بندی (+:)

از این نوع قالب بندی برای قرار دادن علامت عدد (چه مثبت و چ منفی) استفاده می شود.

txt = "The temperature is between {:+} and {:+} degrees celsius."
print(txt.format(-3, 7))

 

نوع قالب بندی (+:) در پایتون (Python)

 

نوع قالب بندی (-:)

از این نوع قالب بندی برای نشان دادن علامت اعداد منفی استفاده می شود. (اعداد مثبت بدون علامت نشان داده می شوند)

txt = "The temperature is between {:-} and {:-} degrees celsius."
print(txt.format(-3, 7))

 

نوع قالب بندی (-:) در پایتون (Python)

 

نوع قالب بندی (:)

از این نوع قالب بندی برای قرار دادن یک فاصله قبل از اعداد مثبت و یک علامت منفی قبل از اعداد منفی استفاده می شود.

txt = "The temperature is between {: } and {: } degrees celsius."
print(txt.format(-3, 7))

 

نوع قالب بندی (:) در پایتون (Python)

 

نوع قالب بندی (,:)

از این نوع قالب بندی برای مشخص کردن و جدا کردن یکان، دهگان عدد با کاما استفاده می شود.

txt = "The universe is {:,} years old."
print(txt.format(13800000000))

 

نوع قالب بندی (,:) در پایتون (Python)

 

نوع قالب بندی (_:)

از این نوع قالب بندی برای مشخص کردن و جدا کردن یکان، دهگان عدد با زیرخط (underscore) استفاده می شود.

txt = "The universe is {:_} years old."
print(txt.format(13800000000))

 

نوع قالب بندی (_:) در پایتون (Python)

 

نوع قالب بندی (b:)

از این نوع قالب بندی برای تبدیل عدد به مقدار باینری آن عدد استفاده می شود.

txt = "The binary version of {0} is {0:b}"
print(txt.format(5))

 

نوع قالب بندی (b:) در پایتون (Python)

 

نوع قالب بندی (d:)

از این نوع قالب بندی برای تبدیل عدد به عدد اعشاری استفاده می شود.(از هر فرمت عددی قابل تبدیل است)

در این مثال زیر از فرمت باینری به اعشاری تبدیل می شود.

txt = "We have {:d} chickens."
print(txt.format(0b101))

 

نوع قالب بندی (d:) در پایتون (Python)

 

نوع قالب بندی (e:)

از این نوع قالب بندی برای تبدیل عدد به عدد علمی استفاده می شود. (از کاراکتر e استفاده می کند)

txt = "We have {:e} chickens."
print(txt.format(5))

 

نوع قالب بندی (e:) در پایتون (Python)

 

نوع قالب بندی (E:)

از این نوع قالب بندی برای تبدیل عدد به عدد علمی استفاده می شود. (از کاراکتر e استفاده می کند)

txt = "We have {:E} chickens."
print(txt.format(5))

 

نوع قالب بندی (E:) در پایتون (Python)

 

نوع قالب بندی (f:)

این نوع قالب بندی عدد را به عدد ثابت تبدیل می کند، به صورت پیش فرض دارای 6 رقم اعشار است، اما می توانید برای تعیین اعشار رقم از نقطه و بک عدد قبل از حرف f استفاده کنید.

بدون (2.) در داخل placeholder عدد با 6 رقم اعشار نمایش داده می شود.

txt = "The price is {:.2f} dollars."
print(txt.format(45))
txt = "The price is {:f} dollars."
print(txt.format(45))

 

نوع قالب بندی (f:) در پایتون (Python)

 

نوع قالب بندی (F:)

این نوع قالب بندی نیز عدد را به عدد ثابت تبدیل می کند، با این تفاوت که inf (infinite) و nan (not a number) را به صورت INF و NAN می نویسد.

x = float('inf')
txt = "The price is {:F} dollars."
print(txt.format(x))
txt = "The price is {:f} dollars."
print(txt.format(x))

 

نوع قالب بندی (F:) در پایتون (Python)

 

نوع قالب بندی (o:)

این نوع قالب بندی عدد را به یک عدد Octal یا هشت تایی تبدیل می کند.

txt = "The octal version of {0} is {0:o}"
print(txt.format(10))

 

نوع قالب بندی (o:) در پایتون (Python)

 

نوع قالب بندی (x:)

این نوع قالب بندی برای تبدیل عدد به نوع Hex یا هگزادسیمال یا شانزده تایی استفاده می شود.

txt = "The Hexadecimal version of {0} is {0:x}"
print(txt.format(255))

 

نوع قالب بندی (x:) در پایتون (Python)

 

نوع قالب بندی (X:)

این نوع قالب بندی نیز برای تبدیل عدد به نوع Hex یا هگزادسیمال یا شانزده تایی استفاده می شود اما حروف a,b,c,d,e,f را با حرف بزرگ می نویسد.

txt = "The Hexadecimal version of {0} is {0:X}"
print(txt.format(255))

 

نوع قالب بندی (X:) در پایتون (Python)

 

نوع قالب بندی (%:)

این نوع قالب بندی عدد را به نوع درصد تبدیل می کند.

با مقدار اعشاری خروجی به صورت 25.000000%

بدون مقدار اعشاری خروجی به صورت 25%

txt = "You scored {:%}"
print(txt.format(0.25))
txt = "You scored {:.0%}"
print(txt.format(0.25))

 

نوع قالب بندی (%:) در پایتون (Python)

 

به پایان مبحث رشته ها رسیدیم. در مقاله بعدی به مبحث نوع متغیر Boolean در پایتون می پردازیم که مبحث بسیار مهم و کاربردی است.

بهزاد میرزازاده
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود

مشاهده تمام مطالب نویسنده