آموزش فرمت متن در html - قالبندی (HTML Text Formatting)

برای اینکه بتوانید یک متن را به شکل های مختلفی نمایش دهید html تگ هایی را دارد که می توانید از آنها برای فرمت دهی به متن خود استفاده کنید.

بهزاد میرزازاده بهزاد میرزازاده

زمان مطالعه

3 دقیقه

بازدید

461

پرسش و پاسخ

0
آموزش فرمت متن در html - قالبندی (HTML Text Formatting)

فهرست مطالب برای مطالعه

تگ های فرمت دهی در html

  • <b> - متن پررنگ
  • <strong> - متن مهم
  • <i> - متن کج (مورب)
  • <em> - متن تاکید شده
  • <mark> - متن علامت گذاری شده
  • <small> - متن کوچکتر
  • <del> - متن حذف شده
  • <ins> - متن درج شده
  • <sub> - متن زیرنویس
  • <sup> - متن بالا (توان)

تگ b 

متن مورد نظر را پر رنگ می کند

<b>This text is bold</b>

تگ strong

متن را با اهمیت تر و درشت نشان می دهد در سئو برای مشخص کردن کلمه کلیدی اصلی صفحه فعلی پرکاربرد استفاده می شود

<strong>This text is important!</strong>

تگ i

محتوای داخل تگ i به صورت مورب نمایش داده می شود و برای بیان اصطلاح فنی یا عبارتی از زبان دیگر عموما استفاده می شود.

<i>This text is italic</i>

تگ em

این تگ مثل تگ i محتوای خود را مورب می کند ولی برای انتقال استرس در کلمه می باشد.

<em>This text is emphasized</em

تگ small

متن را کوچکتر می کند

<small>This is some smaller text.</small>

تگ mark

متنی را مشخص می کند که باید برجسته باشد

<p>Do not forget to buy <mark>milk</mark> today.</p>

تگ مارک در فرمت دهی مطالب با html

تگ del

برای نشان دادن حذف یک متن از محتوا استفاده می شود عموما برای نمایش تخفیف بسسیار کاربردی می باشد.

<p>My favorite color is <del>blue</del> red.</p>

تگ ins

زیر متن مورد نظر خط جایگذاری می کند.

<p>My favorite color is <del>blue</del> <ins>red</ins>.</p>

تگ sub

تگ sub متن زیرنویس را تعریف می کند. متن زیرنویس نیمی از نویسه زیر خط عادی ظاهر می شود و گاهی اوقات با قلم کوچکتر ارائه می شود. متن زیرنویس را می توان برای فرمول های شیمیایی مانند H2O استفاده کرد:

<p>This is <sub>subscripted</sub> text.</p>

تگ sub در فرمت دهی مطالب با html

تگ sup

تگ sup متن فوق خطی را تعریف می کند. متن Superscript نیمی از نویسه بالاتر از خط طبیعی ظاهر می شود و گاهی اوقات با قلم کوچکتر ارائه می شود. همان توان در ریاضی.

<p>This is <sup>superscripted</sup> text.</p>

تگ sup در فرمت دهی مطالب با html