اعتبارسنجی کد ملی در لاراول

اعتبارسنجی کد ملی در لاراول

با تعریف rule در فریمورک لاراول می توانید ورودی کد ملی در فرم های ارسالی توسط بازدیدکنندگان سایت را چک و از صحت آن اطلاع پیدا کنید

زمان مطالعه: 5 دقیقه
بازدید: 1739
پرسش و پاسخ: 0

ما فرض را بر آماده بودن پروژه گرفته ایم. در مرحله اول شما باید یک قانون (Rule) درست کنید با استفاده از دستور :

php artisan make:rule Nationalcode

با اجرای این کد یک فایل در مسیر app/Rules/Nationalcode.php ساخته می شود.

در این فایل در قسمت passes کد ذیل را وارد می کنیم

if(!preg_match('/^[0-9]{10}$/',$value)) return false; for($i=0;$i<10;$i++) if(preg_match('/^'.$i.'{10}$/',$value)) return false; for($i=0,$sum=0;$i<9;$i++) $sum+=((10-$i)*intval(substr($value, $i,1))); $ret=$sum%11; $parity=intval(substr($value, 9,1)); if(($ret<2 && $ret==$parity) || ($ret>=2 && $ret==11-$parity)) return true; return false;

پس کد ما در این فایل به این صورت خواهد بود

<?php namespace App\Rules; use Illuminate\Contracts\Validation\Rule; class Nationalcode implements Rule{ /** * Determine if the validation rule passes. * * @param string $attribute * @param mixed $value * @return bool */ public function passes($attribute, $value) { if(!preg_match('/^[0-9]{10}$/',$value)) return false; for($i=0;$i<10;$i++) if(preg_match('/^'.$i.'{10}$/',$value)) return false; for($i=0,$sum=0;$i<9;$i++) $sum+=((10-$i)*intval(substr($value, $i,1))); $ret=$sum%11; $parity=intval(substr($value, 9,1)); if(($ret<2 && $ret==$parity) || ($ret>=2 && $ret==11-$parity)) return true; return false; } /** * Get the validation error message. * * @return string */ public function message() { return 'کد ملی اشتباه است'; }}

بیشتر بخوانید : سئو سایت 

حالا در کنترلری که عملیات اعتبارسنجی رو انجام میدید اول باید این Rule رو فراخوانی کنید

use App\Rules\Nationalcode;

و در داخل validation نیز بدین صورت استفاده کنید

'codemeli' => ['required', new Nationalcode],

به همین راحتی!!! امید است در آینده آموزشهای بیشتری در دسته  لاراول جاب تیم، منتشر کنیم

بهزاد میرزازاده
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود

مشاهده تمام مطالب نویسنده