کار با تاریخ و زمان در پایتون (Python date) ماژول datetime

کار با تاریخ و زمان در پایتون (Python date) ماژول datetime

پایتون به خودی خود نوع داده ای date ندارد، اما برای استفاده از زمان می توانید از ماژول datetime استفاده کنید.

زمان مطالعه: 3 دقیقه
بازدید: 1117
پرسش و پاسخ: 0

تاریخ و زمان در پایتون

مثال: در زیر برای نمایش زمان فعلی در خروجی از ماژول datetime استفاده کرده ایم.

import datetime
x = datetime.datetime.now()
print(x) 

کار با تاریخ و زمان در پایتون (Python)

خروجی date در پایتون

وقتی کد مثال بالا را اجرا کنیم، خروجی به شکل زیر خواهد بود.

19:56:48,073365 2021/07/23 

تاریخ شامل سال، ماه، روز، ساعت، دقیقه، ثانیه، میکرو ثانیه است.

ماژول پایتون datetime روش های زیادی برای بازگرداندن اطلاعات تاریخ دارد.

در زیر یک نمونه از این روش ها نشان داده شده است ولی در ادامه یک جدولی را برای شما آورده ایم که تمام روش ها را نشان می دهد.

مثال: در زیر سال و نام روز هفته را برمیگرداند.

import datetime
x = datetime.datetime.now()
print(x.year)
print(x.strftime("%A"))

کار با تاریخ و زمان در پایتون (Python)

ایجاد اشیاء date

برای ایجاد یک تاریخ می توانید از کلاس سازنده ()datetime از ماژول datetime استفاده کنید.

کلاس datetime برای ایجاد تاریخ به سه پارامتر نیاز دارد: سال، ماه، روز

مثال: در زیر ما یک شی تاریخ ایجاد کرده ایم.

import datetime
x = datetime.datetime(2020, 5, 17)
print(x)

ایجاد اشیاء date در پایتون (Python)

کلاس ()datetime برای زمان و منطقه زمانی چند پارامتر دیگر (hour, minute, second, microsecond, tzone)  را نیز در نظر می گیرد اما آنها اختیاری هستند، و مقدار پیش فرض آن ها 0 است (یرای هیچ منطقه زمانی)

متد ()strftime

شی datetime روشی برای قالب بندی اشیاء date در رشته های قابل خواندن دارد.

این متد ()strftime نام دارد و یک پارامتر با نام format دارد که برای تعیین قالب رشته برگشتی از آن استفاده می شود.

مثال: در این مثال فقط نام ماه نشان داده می شود.

import datetime
x = datetime.datetime(2018, 6, 1)
print(x.strftime("%B"))

شی datetime روشی برای قالب بندی اشیاء date در رشته های قابل خواندن دارد. پایتون (Python)

در زیر جدولی برای شما آورده ایم که یک مرجع کامل کدهای قالب بندی مجاز آورده ایم که می توانید برای قالب بندی تاریخ استفاده کنید.

متد ()strftime در پایتون (Python)
دستور توضیحات مثال
a% نمایش روز هفته، به صورت اختصار Wed
A% نمایش روز هفته، به صورت کامل Wednesday
w% نمایش روز هفته به صورت یک عدد از 0 تا 6، 0 نشان دهنده روز یکشنبه است 3
d% روز ماه به صورت یک عدد از 01 تا 31 31
b% نمایش ماه، به صورت اختصار Dec
B% نمایش ماه، به صورت کامل December
m% نمایش ماه به صورت یک عدد از 01 تا 12 12
y% نمایش سال، به صورت اختصار، بدون قرن 18
Y% نمایش سال، به صورت کامل 2018
H% نمایش ساعت به صورت عددی بین 00 تا 23 17
I% نمایش ساعت به صورت عددی بین 00 تا 12 05
p% نمایش قبل از ظهر(PM) / بعد از ظهر (AM) PM
M% نمایش دقیقه به صورت عددی بین 00 تا 59 41
S% نمایش ثانیه به صورت عددی بین 00 تا 59 08
f% نمایش میکروثانیه به صورت عددی بین 000000 تا 999999 548513
z% نمایش اختلاف زمانی (UTC) 0100+
Z% نمایش منطقه زمانی CST
j% نمایش روز سال به صورت عددی بین 001 تا 366 365
U% نمایش عدد هفته سال به صورت عددی بین 00 تا 53 که یکشنبه اولین روز هفته است. 52
W% نمایش عدد هفته سال به صورت عددی بین 00 تا 53 که دوشنبه اولین روز هفته است. 52
c% نمایش محلی تاریخ و زمان Mon Dec 31 17:41:00 2018
x% نمایش محلی تاریخ 12/31/18
X% نمایش محلی زمان 17:41:00
بهزاد میرزازاده
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود

مشاهده تمام مطالب نویسنده