آموزش Pagination در لاراول به وسیله Vue و Axios

امروز قصد دارم یکی از پرکاربرد ترین component ها یعنی نحوه صفحه بندی و pagination را در خدمت شما عزیزان باشیم. پس مراحل زیر را دنبال کنید 

بهزاد میرزازاده بهزاد میرزازاده

زمان مطالعه

3 دقیقه

بازدید

611

پرسش و پاسخ

0
آموزش Pagination در لاراول به وسیله Vue و Axios

فهرست مطالب برای مطالعه

مرحله 1 ایجاد پروژه لاراول:

ابتدا اقدام به ایجاد یک پروژه لاراول به اسم بلاگ میکنیم .

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel blog

 

مرحله 2 ایجاد migration:

 اقدام به ایجاد یکmigration به وسیله دستور زیر میکنیم (migration برای ایجاد  یک یا چندین table و روابط آندر database است) .

php artisan make:migration create_categories_table

مرحله 3 تغییر migration:

پس از ایجاد migration مورد نظر در این  مسیر  database/migrations آن را بصورت زیر تغییر میدهیم

<?php


use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;


class CreateCategoriesTable extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::create('categories', function (Blueprint $table) {
      $table->increments('id');
      $table->string('name');
      $table->timestamps();
    });
  }


  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('categories');
  }
}

مرحله 4 ایجاد جدول:

برای ایجاد شدن tabel در دیتابیس دستور زیر را در ترمینال وارد میکنیم

php artisan migrate

مرحله 5 ایجاد مدل:

برای ایجاد شدن Model دستور زیر را وارد میکنیم. (Model برای ارتباط لایه application با database است.)

php artisan make:model category

مرحله 6 تغییر مدل:

model مورد نظر در  آدرس app/category.php را مانند زیر تغییر میدهیم .

<?php


namespace App;


use Illuminate\Database\Eloquent\Model;


class Category extends Model
{
  /**
   * The attributes that are mass assignable.
   *
   * @var array
   */
  protected $fillable = [
    'name'
  ];
}

مرحله 7 ایجاد route:

route زیر را در آدرس routes/web.php تعریف میکنیم  .

Route::get('categories', 'CategoryController@index');

مرحله 8 ایجاد controller:

اقدام به ایجاد controller در لاراول با دستور زیر میکنیم  .

php artisan make:controller CategoryController

مرحله 9 تغییر controller:

 CategoryController را در آدرس app/http/controller یه شکل زیر تغییر میدهیم   .

<?php
 
namespace App\Http\Controllers;
 
use Illuminate\Http\Request;
use App\Category;
 
class CategoryController extends Controller
{
  /**
   * success response method.
   *
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function index()
  {
  	$data = Category::paginate(10);
  	return response()->json($data);
  }
}

مرحله 10 نصب node moule ها:

خط به خط دستورات زیر را برای نصب module ,vueهای موجود در فایل package.json را در ترمینال وارد میکنیم

composer require laravel/ui --dev

php artisan ui vue

npm install

npm install vue-resource

npm install laravel-vue-pagination

مرحله 11 افزودن component :

در مسیر  resources/assets/js/app.js  دو component را مانند زیر اضافه میکنیم 

 
require('./bootstrap');
 
window.Vue = require('vue');
Vue.use(require('vue-resource'));
 
Vue.component('data-component', require('./components/DataComponent.vue'));
Vue.component('pagination', require('laravel-vue-pagination'));
 
const app = new Vue({
  el: '#app'
});
 

مرحله 12 ایجاد component:

در مسیر  resources/assets/js/components/DataComponent.vue را مانند زیر ایجاد میکنیم.

<template>
  <div class="container">
    <div class="row justify-content-center">
      <div class="col-md-8">
        <div class="card">
          <div class="card-header">Laravel vue pagination - ItSolutionStuff.com</div>
 
          <div class="card-body">
            <ul>
              <li v-for="tag in laravelData.data" :key="tag.id">{{ tag.name }}</li>
            </ul>
            <pagination :data="laravelData" @pagination-change-page="getResults"></pagination>
 
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</template>
 
<script>
  export default {
    mounted() {
      console.log('Component mounted.')
    },
    data() {
      return {
        laravelData: {},
      }
    },
    created() {
      this.getResults();
    },
    methods: {
      getResults(page) {
        if (typeof page === 'undefined') {
          page = 1;
        }
   
        this.$http.get('/categories?page=' + page)
          .then(response => {
            return response.json();
          }).then(data => {
            this.laravelData = data;
          });
      }
    }
  }
</script>

مرحله 13:

در مسیر  resources/views/welcome.blade.php را مانند زیر تغییر میدهیم .

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Laravel 5.6 Vue JS Pagination</title>
    <link href="{{asset('css/app.css')}}" rel="stylesheet" type="text/css">
  </head>
  <body>
    <div id="app">
      <data-component></data-component>
    </div>
    <script src="{{asset('js/app.js')}}" ></script>
  </body>
</html>

در انتها دستور زیر را وارد نمایید

npm run dev