آموزش Pagination در لاراول به وسیله Vue و Axios

آموزش Pagination در لاراول به وسیله Vue و Axios

امروز قصد دارم یکی از پرکاربرد ترین component ها یعنی نحوه صفحه بندی و pagination را در ویو خدمت شما عزیزان باشیم. پس مراحل زیر را دنبال کنید 

زمان مطالعه: 3 دقیقه
بازدید: 942
پرسش و پاسخ: 0

مرحله 1 ایجاد پروژه لاراول:

ابتدا اقدام به ایجاد یک پروژه لاراول به اسم بلاگ میکنیم .

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel blog

مرحله 2 ایجاد migration:

 اقدام به ایجاد یکmigration به وسیله دستور زیر میکنیم (migration برای ایجاد  یک یا چندین table و روابط آندر database است) .

php artisan make:migration create_categories_table

مرحله 3 تغییر migration:

پس از ایجاد migration مورد نظر در این  مسیر  database/migrations آن را بصورت زیر تغییر میدهیم

<?php


use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;


class CreateCategoriesTable extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::create('categories', function (Blueprint $table) {
      $table->increments('id');
      $table->string('name');
      $table->timestamps();
    });
  }


  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('categories');
  }
}

مرحله 4 ایجاد جدول:

برای ایجاد شدن tabel در دیتابیس دستور زیر را در ترمینال وارد میکنیم

php artisan migrate

مرحله 5 ایجاد مدل:

برای ایجاد شدن Model دستور زیر را وارد میکنیم. (Model برای ارتباط لایه application با database است.)

php artisan make:model category

مرحله 6 تغییر مدل:

model مورد نظر در  آدرس app/category.php را مانند زیر تغییر میدهیم .

<?php


namespace App;


use Illuminate\Database\Eloquent\Model;


class Category extends Model
{
  /**
   * The attributes that are mass assignable.
   *
   * @var array
   */
  protected $fillable = [
    'name'
  ];
}

مرحله 7 ایجاد route:

route زیر را در آدرس routes/web.php تعریف میکنیم  .

Route::get('categories', 'CategoryController@index');

مرحله 8 ایجاد controller:

اقدام به ایجاد controller در فریم ورک لاراول با دستور زیر میکنیم  .

php artisan make:controller CategoryController

مرحله 9 تغییر controller:

 CategoryController را در آدرس app/http/controller یه شکل زیر تغییر میدهیم   .

<?php
 
namespace App\Http\Controllers;
 
use Illuminate\Http\Request;
use App\Category;
 
class CategoryController extends Controller
{
  /**
   * success response method.
   *
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function index()
  {
  	$data = Category::paginate(10);
  	return response()->json($data);
  }
}

مرحله 10 نصب node moule ها:

خط به خط دستورات زیر را برای نصب module ,vueهای موجود در فایل package.json را در ترمینال وارد میکنیم

composer require laravel/ui --dev

php artisan ui vue

npm install

npm install vue-resource

npm install laravel-vue-pagination

مرحله 11 افزودن component :

در مسیر  resources/assets/js/app.js  دو component را مانند زیر اضافه میکنیم 

 
require('./bootstrap');
 
window.Vue = require('vue');
Vue.use(require('vue-resource'));
 
Vue.component('data-component', require('./components/DataComponent.vue'));
Vue.component('pagination', require('laravel-vue-pagination'));
 
const app = new Vue({
  el: '#app'
});
 

مرحله 12 ایجاد component:

در مسیر  resources/assets/js/components/DataComponent.vue را مانند زیر ایجاد میکنیم.

<template>
  <div class="container">
    <div class="row justify-content-center">
      <div class="col-md-8">
        <div class="card">
          <div class="card-header">Laravel vue pagination - ItSolutionStuff.com</div>
 
          <div class="card-body">
            <ul>
              <li v-for="tag in laravelData.data" :key="tag.id">{{ tag.name }}</li>
            </ul>
            <pagination :data="laravelData" @pagination-change-page="getResults"></pagination>
 
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</template>
 
<script>
  export default {
    mounted() {
      console.log('Component mounted.')
    },
    data() {
      return {
        laravelData: {},
      }
    },
    created() {
      this.getResults();
    },
    methods: {
      getResults(page) {
        if (typeof page === 'undefined') {
          page = 1;
        }
   
        this.$http.get('/categories?page=' + page)
          .then(response => {
            return response.json();
          }).then(data => {
            this.laravelData = data;
          });
      }
    }
  }
</script>

مرحله 13:

در مسیر  resources/views/welcome.blade.php را مانند زیر تغییر میدهیم .

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Laravel 5.6 Vue JS Pagination</title>
    <link href="{{asset('css/app.css')}}" rel="stylesheet" type="text/css">
  </head>
  <body>
    <div id="app">
      <data-component></data-component>
    </div>
    <script src="{{asset('js/app.js')}}" ></script>
  </body>
</html>

در انتها دستور زیر را وارد نمایید

npm run dev

لاراول مباحث زیادی دارد بهتر است برای یادگیری آموزش لاراول را مطالعه کنید 

بهزاد میرزازاده
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود

مشاهده تمام مطالب نویسنده