آموزش آپلود تصویر به وسیله axios در vue

آموزش آپلود تصویر به وسیله axios در vue

استفاده از فریم ورک vue در پروژه های لاراول گسترش چشمگیری داشته است و با مثال های مختلف منتشر شده، آموزش سریع و بدون دردسر برای ما آماده گردیده است یکی از مثال های کاربردی و همیشه مورد استفاده آپلود فایل می باشد 

زمان مطالعه: 3 دقیقه
بازدید: 1151
پرسش و پاسخ: 0

آپلود فایل در پروژه لاراول  به وسیله AXIOS  در FRAMEWORK VUE2

 قدم به قدم این پروژه کوچک را با هم انجام خواهیم داد.

قدم نخست شما برای ایجاد پروژه لاراول خود به وسیله دستور زیر مینمایید 

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel blog

سپس در مرحله دوم در فایل routes/web.php که در این مسیر قرار دارد اقدام به تعریف Route مورد نظر خود میکنید 

Route::post('formSubmit','ImageController@formSubmit');

سپس در مرحله سوم اقدام به ایجاد Controller  خود app/Http/Controllers/FileController.php در این مسیر به شکل زیر میکنید 

​
<?php
 
namespace App\Http\Controllers;
 
use Illuminate\Http\Request;
 
class ImageController extends Controller
{
  /**
   * success response method.
   *
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function formSubmit(Request $request)
  {
  	$imageName = time().'.'.$request->image->getClientOriginalExtension();
    $request->image->move(public_path('images'), $imageName);
    
  	return response()->json(['success'=>'You have successfully upload image.']);
  }
}

​

در مرحله بعدی اقدام به نصب module های js که در6  framework laravel  قرار دارند به وسیله دستور زیر میکنیم 

composer require laravel/ui --dev
php artisan ui vue

سپس از دستور زیر استفاده میکنیم .

npm install

سپس در مسیر resources/assets/js/app.js اقدام به اضافه کردن component ای به نام  ExampleComponent.vue مانند ذیل میکنیم

require('./bootstrap');
 
window.Vue = require('vue');
 
Vue.component('example-component', require('./components/ExampleComponent.vue'));
 
const app = new Vue({
  el: '#app'
});

سپس مانند ذیل در مسیر resources/assets/js/components/ExampleComponent.vue کامپوننت مورد نظر را ایجاد میکنیم.

<template>
  <div class="container">
    <div class="row justify-content-center">
      <div class="col-md-8">
        <div class="card">
          <div class="card-header">Laravel Vue JS Image Upload - ItSolutionStuff.com</div>
 
          <div class="card-body">
            <div v-if="success != ''" class="alert alert-success" role="alert">
             {{success}}
            </div>
            <form @submit="formSubmit" enctype="multipart/form-data">
            <strong>Name:</strong>
            <input type="text" class="form-control" v-model="name">
            <strong>Image:</strong>
            <input type="file" class="form-control" v-on:change="onImageChange">
 
            <button class="btn btn-success">Submit</button>
            </form>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</template>
 
<script>
  export default {
    mounted() {
      console.log('Component mounted.')
    },
    data() {
      return {
       name: '',
       image: '',
       success: ''
      };
    },
    methods: {
      onImageChange(e){
        console.log(e.target.files[0]);
        this.image = e.target.files[0];
      },
      formSubmit(e) {
        e.preventDefault();
        let currentObj = this;
 
        const config = {
          headers: { 'content-type': 'multipart/form-data' }
        }
 
        let formData = new FormData();
        formData.append('image', this.image);
 
        axios.post('/formSubmit', formData, config)
        .then(function (response) {
          currentObj.success = response.data.success;
        })
        .catch(function (error) {
          currentObj.output = error;
        });
      }
    }
  }
</script>

در نهایت فایل resources/views/welcome.blade.php به شکل زیر تغییر دهید 

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Laravel 5.6 Vue JS Image Upload - ItSolutionStuff.com</title>
    <link href="{{asset('css/app.css')}}" rel="stylesheet" type="text/css">
  </head>
  <body>
    <div id="app">
      <example-component></example-component>
    </div>
    <script src="{{asset('js/app.js')}}" ></script>
  </body>
</html>

فراموش نکنید  دستور زیر را برای update شدن app.js  وارد نمایید .

npm run dev

بیشتر بدانیم : فریمورک (framework) چیست؟ 

بهزاد میرزازاده
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود

مشاهده تمام مطالب نویسنده