laravel Syntax error or access violation 1071 Specified key too long

laravel Syntax error or access violation 1071 Specified key too long

خطای Specified key was too long در لاراول بخاطر mysql هستش که باید تغییراتی در نحوه ساخت فیلدها بدید

این خطا رو با فایل app/Providers/AppServiceProvider.php درست کنید اول کلاس schema را وارد این فایل کنید

زمان مطالعه: 3 دقیقه
بازدید: 936
پرسش و پاسخ: 0

Laravel Migration Error: Syntax error or access violation: 1071 Specified key was too long; max key length is 767 bytes

 در فایل app/Providers/AppServiceProvider.php کلاس schema را وارد کنید به روش ذیل

use Illuminate\Support\Facades\Schema;

سپس در متد boot کد ذیل را وارد کنید

Schema::defaultStringLength(191);

کد کاملتر برای این ارور به صورت ذیل خواهد بود

use Illuminate\Support\Facades\Schema; //NEW: Import Schema

function boot()
{
    Schema::defaultStringLength(191); //NEW: Increase StringLength
}

 

بهزاد میرزازاده
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود

مشاهده تمام مطالب نویسنده