آموزش انواع داده ها (data types) در سی شارپ

آموزش انواع داده ها (data types) در سی شارپ

انواع داده ها در سی شارپ (data types) که به نوع های رشته ای، عددی، اعداد علمی و ... تقسیم می شوند

زمان مطالعه: 3 دقیقه
بازدید: 2349
پرسش و پاسخ: 0

انواع داده ها در سی شارپ

هر متغیر باید داده مشخصی داشته باشد مانند:

int myNum = 5;
double myDoubleNum = 5.99D;
char myLetter = 'D';
bool myBool = true;
string myText = "Hello";

یک نوع داده ، اندازه و نوع مقادیر متغیر را مشخص می کند. استفاده از نوع داده صحیح برای متغیر مربوطه مهم است. برای جلوگیری از خطا ، باعث صرفه جویی در وقت و حافظه می شود ، اما همچنین باعث می شود کد شما قابل نگهداری و خواندن باشد. متداول ترین انواع داده ها عبارتند از:

انواع داده ها در سی شارپ

نوع داده ای عددی

انواع intiger ها اعداد مثبت یا منفی (مانند 123 یا -456) را بدون اعشار ذخیره می کند. برای اعداد بدون اعشار int و long استفاده می شوند. نوع انتخاب شما بستگی به مقدار عددی دارد.

حتی اگر تعداد عددی زیادی در سی شارپ وجود داشته باشد ، بیشترین استفاده برای اعداد عبارتند از int (برای اعداد کامل) و double (برای اعداد شناور). با این حال ، در ادامه مطالعه همه آنها را شرح خواهیم داد. 

انواع Integer ها (عددی بدون اعشار)

int

نوع داده int می تواند اعداد کامل را از -2147483648 تا 2147483647 ذخیره کند. به طور کلی ، و در آموزش ما ، هنگام ایجاد متغیرهایی با مقدار عددی ، نوع داده int نوع داده ارجح است.

int myNum = 100000;
Console.WriteLine(myNum);

Long

نوع داده Long می تواند از -9223372036854775808  تا  9223372036854775807 را ذخیره کند. و زمانی استفاده می شود که عدد ما بزرگتر از نوع داده int است. توجه داشته باشید که باید مقدار را با یک "L" پایان دهید

long myNum = 15000000000L;
Console.WriteLine(myNum);

انواع داده اعشاری (Float)

هر زمان به عددی با اعشار احتیاج دارید ، از جمله 9.99 یا 3.14515 ، باید از نوع داده ای که بتواند اعداد اعشاری را ذخیره کنید استفاده کنید.

float

نوع داده شناور می تواند اعداد کسری را از 3.4e − 038 تا 3.4e + 038 ذخیره کند. توجه داشته باشید که باید مقدار را با "F" پایان دهید

float myNum = 5.75F;
Console.WriteLine(myNum);

در مورد علم داده یا دیتا ساینس بیشتر بدانیم.

double

نوع داده double می تواند اعداد کسری را از 1.7e − 308 به 1.7e + 308 ذخیره کند. توجه داشته باشید که می توانید مقدار را با "D" پایان دهید (اگرچه لازم نیست):

double myNum = 19.99D;
Console.WriteLine(myNum);

اعداد علمی در سی شارپ

یک عدد اعشاری نیز می تواند یک عدد علمی با علامت "e" باشد که نشان دهنده یک عدد بزرگ با توان 10 می باشد.

float f1 = 35e3F;
double d1 = 12E4D;
Console.WriteLine(f1);
Console.WriteLine(d1);

Booleans

نوع داده boolean با کلمه کلیدی bool اعلام می شود و فقط می تواند مقادیر درست یا نادرست را داشته باشد.

bool isCSharpFun = true;
bool isFishTasty = false;
Console.WriteLine(isCSharpFun);
Console.WriteLine(isFishTasty);

مقادیر Boolean بیشتر برای آزمایش یک شرط (If) استفاده می شود.

مطلب بعدی در سی شارپ : آموزش تبدیل نوع در سی شارپ (Type Casting)

Characters (کاراکترها)

نوع داده char برای ذخیره یک کاراکتر استفاده می شود. کاراکتر باید با نقل قول های منفرد (تک کوتیشن) احاطه شود ، مانند 'A' یا 'c'

char myGrade = 'B';
Console.WriteLine(myGrade);

string (رشته)

نوع داده رشته ای برای ذخیره دنباله ای از کاراکترها (متن) استفاده می شود. مقادیر Stringباید با نقل قول های مضاعف (جفت کوتیشن) احاطه شوند.

string greeting = "Hello World";
Console.WriteLine(greeting);

بیشتر بدانیم :کلان داده‌ یا بیگ دیتا (big data) چیست؟ 

بهزاد میرزازاده
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود

مشاهده تمام مطالب نویسنده