آموزش تبدیل نوع در سی شارپ (Type Casting)

تبدیل نوع در سی شارپ به صورت ضمنی یا صریح انجام می شود

بهزاد میرزازاده بهزاد میرزازاده

زمان مطالعه

3 دقیقه

بازدید

445

پرسش و پاسخ

0
آموزش تبدیل نوع در سی شارپ (Type Casting)

تبدیل نوع در سی شارپ

Type Casting تبدیل دو نوع متغیر به هم

در سی شارپ تبدیل نوع وجود دارد:

تبدیل نوع ضمنی (به صورت خودکار) - تبدیل یک نوع کوچکتر به یک نوع بزرگتر

char -> int -> long -> float -> double

تبدیل نوع صریح (دستی) - تبدیل یک نوع بزرگتر به یک نوع کوچکتر

double -> float -> long -> int -> char

تبدیل نوع ضمنی(Implicit Casting)

Type Casting ضمنی به صورت خودکار هنگام عبور نوع کوچکتر از اندازه بزرگتر انجام می شود مانند :

int myInt = 9;
double myDouble = myInt;

Console.WriteLine(myInt);
Console.WriteLine(myDouble);

تبدیل نوع صریح (Explicit Casting)

Type Casting صریح باید با قرار دادن نوع داخل پرانتز در مقابل مقدار به صورت دستی انجام شود مانند :

double myDouble = 9.78;
int myInt = (int) myDouble;
Console.WriteLine(myDouble);
Console.WriteLine(myInt);

انواع تبدیل تابع

همچنین می توان با استفاده از تابع های داخلی مانند داده ها ، صریحاً انواع داده ها را تبدیل کرد مانند:

(Convert.ToBoolean, Convert.ToDouble, Convert.ToString, Convert.ToInt32 (int) and Convert.ToInt64 (long)

int myInt = 10;
double myDouble = 5.25;
bool myBool = true;

Console.WriteLine(Convert.ToString(myInt));
Console.WriteLine(Convert.ToDouble(myInt));
Console.WriteLine(Convert.ToInt32(myDouble));
Console.WriteLine(Convert.ToString(myBool));