آموزش تبدیل نوع در سی شارپ (Type Casting)

تبدیل نوع در سی شارپ به صورت ضمنی یا صریح انجام می شود

بهزاد میرزازاده بهزاد میرزازاده

زمان مطالعه

3 دقیقه

بازدید

816

پرسش و پاسخ

0
آموزش تبدیل نوع در سی شارپ (Type Casting)

فهرست مطالب برای مطالعه

تبدیل نوع در سی شارپ

Type Casting تبدیل دو نوع متغیر به هم

در سی شارپ تبدیل نوع وجود دارد:

تبدیل نوع ضمنی (به صورت خودکار) - تبدیل یک نوع کوچکتر به یک نوع بزرگتر

char -> int -> long -> float -> double

تبدیل نوع صریح (دستی) - تبدیل یک نوع بزرگتر به یک نوع کوچکتر

double -> float -> long -> int -> char

تبدیل نوع ضمنی(Implicit Casting)

Type Casting ضمنی به صورت خودکار هنگام عبور نوع کوچکتر از اندازه بزرگتر انجام می شود مانند :

int myInt = 9;
double myDouble = myInt;

Console.WriteLine(myInt);
Console.WriteLine(myDouble);

تبدیل نوع صریح (Explicit Casting)

Type Casting صریح باید با قرار دادن نوع داخل پرانتز در مقابل مقدار به صورت دستی انجام شود مانند :

double myDouble = 9.78;
int myInt = (int) myDouble;
Console.WriteLine(myDouble);
Console.WriteLine(myInt);

انواع تبدیل تابع

همچنین می توان با استفاده از تابع های داخلی مانند داده ها ، صریحاً انواع داده ها را تبدیل کرد مانند:

(Convert.ToBoolean, Convert.ToDouble, Convert.ToString, Convert.ToInt32 (int) and Convert.ToInt64 (long)

int myInt = 10;
double myDouble = 5.25;
bool myBool = true;

Console.WriteLine(Convert.ToString(myInt));
Console.WriteLine(Convert.ToDouble(myInt));
Console.WriteLine(Convert.ToInt32(myDouble));
Console.WriteLine(Convert.ToString(myBool));