آموزش ورودی (User Input) در سی شارپ

شما قبلا یاد گرفتید که ( )Console.WriteLine در سی شارپ برای چاپ کردن مقادیر است. اکنون از ()Console.ReadLine برای دریافت ورودی کاربر خواهیم استفاده کرد.

بهزاد میرزازاده بهزاد میرزازاده

زمان مطالعه

3 دقیقه

بازدید

631

پرسش و پاسخ

0
آموزش ورودی (User Input) در سی شارپ

فهرست مطالب برای مطالعه

ورودی (User Input) سی شارپ

در مثال زیر کاربر می تواند نام کاربری خود را وارد کند که در متغیر userName ذخیره می شود. سپس مقدار userName را چاپ می کنیم

Console.WriteLine("Enter username");
string userName = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Username is: " + userName);

ورودی سن کاربر

تابع()string Console.ReadLine برمی گرداند.بنابراین ، شما نمی توانید از نوع داده دیگری ، مانند int استفاده کنید برنامه زیر خطایی ایجاد می کند

Console.WriteLine("Enter your age);
int age = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Your age is: " + age);

خطای ایجاد شده :  'Cannot implicitly convert type 'string' to 'int

همانطور که پیام خطا می گوید ، شما به طور ضمنی نمی توانید نوع رشته را به int تبدیل کنید.

شما در فصل گذشته یاد گرفتید که چگونه داده ها را به هم تبدیل کنیم با استفاده از تابع Convert.To :

Console.WriteLine("Enter your age");
int age = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Your age is: " + age);

نمونه کد چک کردن ورودی که string  هستش یا integer :

using System;
					
public class Program
{
	public static void Main()
	{
		Console.Write("Enter a Number\n");
		string input = Console.ReadLine(); //get the input
		int num = -1;
		if (!int.TryParse(input, out num))
		{
			Console.WriteLine("stirng");
		}
		else
		{
		  Console.WriteLine("is integer");
		}
	}
}
var input=Console.ReadLine();
Type tp = input.GetType();
if (tp.Equals(typeof(int)))
{
       Console.WriteLine("int");
}
else
{
       Console.WriteLine("string");
}