آموزش ماژول math، توابع ریاضی در پایتون (Python)

آموزش ماژول math، توابع ریاضی در پایتون (Python)

پایتون دارای مجموعه ای از توابع ریاضی داخلی است، از جمله یک ماژول ریاضی گسترده، که به شما اجازه می دهند کارهای ریاضی را روی اعداد در پایتون انجام دهید.

زمان مطالعه: 3 دقیقه
بازدید: 6470
پرسش و پاسخ: 0

توابع ریاضی داخلی در پایتون

در بالا گفتیم که برای انجام عملیات ریاضی در پایتون تعدادی تابع داخی وجود دارد، در ادامه این توابع را بررسی می کنیم.

توابع  ()min و ()max

با توابع ()min و ()max می توانیم کمترین و بیشترین مقدار را در مجموعه ای قابل پیمایش از اعداد را پیدا کنیم.

مثال: در این مثال کمترین مقدار x و بیشترین مقدار y را از طریق توابع ()min و ()max به دست آورده ایم.

x = min(5, 10, 25)
y = max(5, 10, 25)
print(x)
print(y) 

توابع ریاضی ()min و ()max در پایتون (Python)

تابع ()abs

تابع ()abs مقدار مطلق (مثبت) عدد مشخص شده را برمیگرداند.

مثال: در این مثال با تابع ()abs یک عدد منفی به عدد مثبت تبدیل شده است.

x = abs(-7.25)
print(x)

تابع ریاضی ()abs در پایتون (Python)

تابع ()pow

تابع pow(x,y) مقدار x به توان y میرساند و آن را برمیگرداند.

مثال: در این مثال با استفاده از تابع ()powعدد 4 را به توان 3 رسانده است.

x = pow(4, 3)
print(x)

تابع ریاضی ()pow در پایتون (Python)

ماژول ریاضی پایتون

و همچنین گفتیم که به جز توابع بالا ماژولی گسترده برای انجام عملیات ریاضی و گسترش این توابع در پایتون وجود دارد که در ادامه آن را بررسی و تعدادی از متدها و ثابت های آن را به شما معرفی می کنیم.

برای استفاده از این ماژول باید ابتدا آن را import کنیم.

import math

وقتی ماژول ریاضی را وارد کردید، می توانید از متدها و ثابت های آن استفاده کنید.

متد ()math.sqrt

به عنوان مثال متد ()math.sqrt جزر یک عدد را برمیگرداند.

مثال: در این مثال با استفاده از ماژول ()math.sqrt جزر عدد 64  را برگردانده ایم.

import math
x = math.sqrt(64)
print(x)

متد ریاضی ()math.sqrt در پایتون (Python)

متدهای ()math.ceil و ()math.floor

متد ()math.ceil یک عدد را به نزدیک ترین عدد صحیح سمت بالا گرد می کند و متد ()math.floor یک عدد را به نزدیک ترین عدد صحیح به سمت پایین گرد می کند و آن را برمیگرداند.

مثال: در مثال زیر مقدار x با استفاده از متد ()math.ceil به سمت بالا و مقدار y با متد ()math.floor به سمت پایین، به نزدیک ترین عدد صحیح گرد کرده اند و نتیجه را در خروجی برگردانده است.

import math
x = math.ceil(1.4)
y = math.floor(1.4)
print(x) # returns 2
print(y) # returns 1

متدهای ریاضی  ()math.ceil و ()math.floor در پایتون (Python)

ثابت math.pi

ثابت math.pi مقدار pi(3.14) را برمیگرداند.

مثال: در این مثال مقدار pi را با استفاده از ثابت math.pi به متغیر x انتساب داده و آن را چاپ کرده است.

import math
x = math.pi
print(x)

ثابت ریاضی math.pi در پایتون (Python)

بهزاد میرزازاده
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود

مشاهده تمام مطالب نویسنده