آدرس یا مسیر دهی فایل ها در HTML

مسیر فایل، مکان یک فایل را در ساختار پوشه وبسایت مشخص می کند.

بهزاد میرزازاده بهزاد میرزازاده

زمان مطالعه

3 دقیقه

بازدید

448

پرسش و پاسخ

0
آدرس یا مسیر دهی فایل ها در HTML

فهرست مطالب برای مطالعه

مثال هایی از مسیر دهی فایل در html :

در جدول زیر چند مثال مسیردهی برای شما آورده ایم.

مثال های مسیردهی به فایل در HTML
مثال توضیحات
<img src=”picture.jpg”> فایل مورد نظر در همان پوشه صفحه فعلی قرار دارد
<img src=”images/ picture.jpg”> فایل مورد نظر در پوشه images، در پوشه جاری قرار دارد
<img src=”/images/ picture.jpg”> فایل مورد نظر در پوشه images، در ریشه صفحه وب فعلی قرار دارد
<img src=”../ picture.jpg”> فایل مورد نظر در پوشه ای که یک سطح بالاتر از پوشه فعلی است، قرار دارد

مسیر دهی یا آدرس دهی در HTML

قبل تر گفتیم که مسیر فایل، مکان یک فایل را در ساختار پوشه وبسایت مشخص می کند.

از مسیر دهی در HTML، زمانی استفاده می شود که بخواهیم به یک فایل دیگر اشاره کنیم، مانند:

  • صفحات وب دیگر
  • عکس ها
  • فایل های CSS
  • فایل های JavaScript

مسیر دهی فایل ها به شکل مطلق

مسیر دهی فایل ها به شکل مطلق به این شکل است که، مسیر کامل فایل مشخص می شود.

مثال: در زیر فایل picture.jpg به شکل مطلق آدرس دهی شده است.

<img src="https://www.w3schools.com/images/picture.jpg" alt="Mountain">

مسیردهی فایل ها به شکل مطلق در HTML

نکته: اگر کار با تگ img را بلد نیستید، می توانید مقاله تصاویر (img) در HTML در سایت جاب تیم را بخوانید.

مسیردهی فایل ها به شکل نسبی

مسیردهی فایل ها به شکل نسبی به این شکل است که، مسیر فایل را نسبت به صفحه فعلی مشخص می کند.

مثال: در مثال زیر مسیر فایل که به شکل نسبی آدرس دهی شده است، به فایلی در پوشه images، واقع در ریشه وب فعلی اشاره می کند.

<img src="/images/picture.jpg" alt="Mountain">

آدرس دهی فایل ها به شکل نسبی در HTML

مثال: در مثال زیر نیز که به شکل نسبی آدرس دهی شده است، به فایلی در پوشه images، واقع در پوشه فعلی اشاره دارد.

<img src="images/picture.jpg" alt="Mountain">

مسیردهی فایل ها به شکل نسبی در HTML

مثال: در مثال زیر نیز که باز به شکل نسبی آدرس دهی شده است، به فایلی در پوشه images که یک سطح بالاتر از پوشه فعلی است اشاره می کند.

<img src="../images/picture.jpg" alt="Mountain">

مسیردهی فایل ها به شکل نسبی در HTML

بهترین روش آدرس دهی فایل ها

بهترین روش آدرس دهی، آدرس دهی فایل ها به شکل نسبی است.(در صورت امکان)

هنگام استفاده از آدرس دهی نسبی فایل، صفحات وب شما به آدرس اصلی فعلی شما محدود نمی شوند. همه لینک ها چه در کامپیوتر شما (Localhost)، چه در دامنه عمومی شما و چه در دامنه عمومی آینده شما به درستی کار خواهند کرد.