اسکیما ویدئو

یکی از امکاناتی که گوگل برای سایت هایی که ویدئو محور هستند فراهم کرده است این است که میتوانند به کمک اسکیما ویدئو (video) اطلاعات کوتاهی از ویدئو ها را درون serp گوگل زیر لینک سایت نمایش دهند.

بهزاد میرزازاده بهزاد میرزازاده

زمان مطالعه

3 دقیقه

بازدید

288

پرسش و پاسخ

0
اسکیما ویدئو video

فهرست مطالب برای مطالعه

با استفاده از  اسکیما ویدئو اطلاعات مختصری مانند لینک سایت،مدت زمان ویدئو،زمان بارگذاری و ... مرتبط با ویدئو قرار داد که خروجی آن به صورت تصویر زیر است:

اسکیما ویدئو video

همچنین با این داده میتوان قسمت های مهم و کلیدی ویدئو را برای گوگل مشخص کرد تا به کاربر نمایش دهد و همچنین با استفاده از BroadcastEvent میتوان برای ویدئوهای عمومی پخش زنده گذاشت.

توضیحات دستورات کد اسکیما ویدئو video

Description: توضیحی در مورد ویدئو

Name: عنوان ویدئو

thumbnailUrl: نشانی اینترنتی که یک تصویر کوچکی از ویدئو را نمایش می دهد

uploadDate: زمان انتشار عمومی ویدئو

contentUrl: به آدرسی که ویدئو قرار دارد اشاره می کند.

Duration: تایم ویدئو را نمایش می دهد مثلا PT00H30M5S  نشان می دهد که تایم ویدئو 30 دقیقه و 5 ثانیه می باشد.

embedUrl: نشانی اینترنتی که به پخش کننده خاصی برای ویدئو اشاره می کند.

Expires: تاریخ منقضی شدن ویدئو را نشان می دهد که بعد از آن تاریخ دیگر ویدئو در دسترس نخواهد بود.

hasPart: مشخص کردن قسمت های مهم ویدئو

interactionStatistic: نمایش تعداد بازدید ویدئو

publication: این قسمت برای زمانی می باشد که ویدئو پخش زنده داشته باشد

BroadcastEvent: نمایش می دهد که چه زمانی ویدئو به صورت زنده پخش خواهد شد

isLiveBroadcast: اگر پخش زنده قرار است پخش شود True قرار داده می شود

regionsAllowed: مناطقی که اجازه دسترسی به این ویدئو را دارد

Clip: این بخش شامل کد های زیر می باشد:

 • Name: مشخص کردن نام کلیپ
 • startOffset: زمان شروع کلیپ به تعداد ثانیه از شروع کار
 • endOffset: زمان پایان کلیپ به تعداد ثانیه از شروع کار

potentialAction: مشخص کردن قسمت های مهم ویدئو که نوع آن SeekToAction  می باشد.

 • startOffset-input: به عنوان مهر زمانی می باشد
 • target: URL صفحه ای که ویدئو قرار دارد قرار میگیرد و در انتها میزان پرش مشخص می شود.

کد اسکیما ویدئو (video)

کد استاندارد اسکیما ویدئو

کد زیر نمونه ای از کد اسکیما ویدئو برای تنها یک ویدئو می باشد..

<html>
 <head>
  <title>Introducing the self-driving bicycle in the Netherlands</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "VideoObject",
   "name": "Introducing the self-driving bicycle in the Netherlands",
   "description": "This spring, Google is introducing the self-driving bicycle in Amsterdam, the world's premier cycling city. The Dutch cycle more than any other nation in the world, almost 900 kilometres per year per person, amounting to over 15 billion kilometres annually. The self-driving bicycle enables safe navigation through the city for Amsterdam residents, and furthers Google's ambition to improve urban mobility with technology. Google Netherlands takes enormous pride in the fact that a Dutch team worked on this innovation that will have great impact in their home country.",
   "thumbnailUrl": [
    "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
    ],
   "uploadDate": "2016-03-31T08:00:00+08:00",
   "duration": "PT1M54S",
   "contentUrl": "https://www.example.com/video/123/file.mp4",
   "embedUrl": "https://www.example.com/embed/123",
   "interactionStatistic": {
    "@type": "InteractionCounter",
    "interactionType": { "@type": "WatchAction" },
    "userInteractionCount": 5647018
   },
   "regionsAllowed": "US,NL"
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

کد اسکیما ویدئو همراه با پخش زنده

اگر یک ویدئو با ویژگی پخش زنده در صفحه وجود داشت میتوان از کد زیر برای آن استفاده کرد.

<html>
 <head>
  <title>Bald Eagle at the Park - Livestream</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "VideoObject",
   "contentURL": "https://example.com/bald-eagle-at-the-park.mp4",
   "description": "Bald eagle at the park livestream.",
   "duration": "PT37M14S",
   "embedUrl": "https://example.com/bald-eagle-at-the-park",
   "expires": "2018-10-30T14:37:14+00:00",
   "regionsAllowed": "US",
   "interactionStatistic": {
    "@type": "InteractionCounter",
    "interactionType": { "@type": "WatchAction" },
    "userInteractionCount": 4756
   },
   "name": "Bald eagle nest livestream!",
   "thumbnailUrl": "https://example.com/bald-eagle-at-the-park",
   "uploadDate": "2018-10-27T14:00:00+00:00",
   "publication": [
    {
     "@type": "BroadcastEvent",
     "isLiveBroadcast": true,
     "startDate": "2018-10-27T14:00:00+00:00",
     "endDate": "2018-10-27T14:37:14+00:00"
    },
    {
     "@type": "BroadcastEvent",
     "isLiveBroadcast": true,
     "startDate": "2018-10-27T18:00:00+00:00",
     "endDate": "2018-10-27T18:37:14+00:00"
    }
   ]
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

کد اسکیما ویدئو برای چندین ویدئو

کد زیر زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که چندین ویدئو در صفحه وجود داشته باشد.

<html>
 <head>
  <title>Introducing the self-driving bicycle in the Netherlands</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "ItemList",
   "itemListElement": [
    {
     "@type": "VideoObject",
     "position": 1,
     "name": "Introducing the self-driving bicycle in the Netherlands",
     "url": "https://www.example.com/video/self-driving-bicycle",
     "description": "This spring, Google is introducing the self-driving bicycle in Amsterdam, the world's premier cycling city. The Dutch cycle more than any other nation in the world, almost 900 kilometres per year per person, amounting to over 15 billion kilometres annually. The self-driving bicycle enables safe navigation through the city for Amsterdam residents, and furthers Google's ambition to improve urban mobility with technology. Google Netherlands takes enormous pride in the fact that a Dutch team worked on this innovation that will have great impact in their home country.",
     "thumbnailUrl": [
      "https://www.example.com/video/self-driving-bicycle/1x1/photo.jpg",
      "https://www.example.com/video/self-driving-bicycle/4x3/photo.jpg",
      "https://www.example.com/video/self-driving-bicycle/16x9/photo.jpg"
     ],
     "uploadDate": "2016-03-31T08:00:00+08:00",
     "duration": "PT1M54S",
     "contentUrl": "https://www.example.com/video/self-driving-bicycle/file.mp4",
     "embedUrl": "https://www.example.com/embed/self-driving-bicycle",
     "interactionStatistic": {
      "@type": "InteractionCounter",
      "interactionType": { "@type": "WatchAction" },
      "userInteractionCount": 5647018
     }
    },
    {
     "@type": "VideoObject",
     "position": 2,
     "name": "How to tie a tie",
     "url": "https://www.example.com/video/how-to-tie-a-tie",
     "description": "How to tie a four-in-hand knot.",
     "thumbnailUrl": [
      "https://www.example.com/video/how-to-tie-a-tie/1x1/photo.jpg",
      "https://www.example.com/video/how-to-tie-a-tie/4x3/photo.jpg",
      "https://www.example.com/video/how-to-tie-a-tie/16x9/photo.jpg"
     ],
     "uploadDate": "2019-02-28T08:00:00+08:00",
     "duration": "PT5M01S",
     "contentUrl": "https://www.example.com/video/how-to-tie-a-tie/file.mp4",
     "embedUrl": "https://www.example.com/embed/how-to-tie-a-tie",
     "interactionStatistic": {
      "@type": "InteractionCounter",
      "interactionType": { "@type": "WatchAction" },
      "userInteractionCount": 102111
     }
    }
   ]
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

کد اسکیما ویدئو همراه با کلیپ

با استفاده از ویژگی clip میتوان قسمت های مختلفی از ویدئو را مشخص کرد و توضیحاتی در مورد آن قسمت اضافه کرد که این امکان باعث می شود تا کاربر متوجه شود که مثلا در دقیقه دو ویدئو چه اطلاعاتی قرار است داده شود کهعکس زیر نمونه ای از این اسکیما را نمایش می دهد.

اسکیما ویدئو video همراه با بخش کلیپ

کد زیر نمونه ای اسکیما ویدئو همراه با کلیپ می باشد.

<html>
 <head>
  <title>Cat jumps over the fence</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org/",
   "@type": "VideoObject",
   "name": "Cat video",
   "duration": "PT10M",
   "uploadDate": "2019-07-19",
   "thumbnailUrl": "https://www.example.com/cat.jpg",
   "description": "Watch this cat jump over a fence!",
   "contentUrl": "https://www.example.com/cat_video_full.mp4",
   "regionsAllowed": "US",
   "hasPart": [{
    "@type": "Clip",
    "name": "Cat jumps",
    "startOffset": 30,
    "endOffset": 45,
    "url": "https://www.example.com/example?t=30"
   },
   {
    "@type": "Clip",
    "name": "Cat misses the fence",
    "startOffset": 111,
    "endOffset": 150,
    "url": "https://www.example.com/example?t=111"
   }]
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

کد اسکیما ویدئو همراه با SeekToAction

برای مشخص کردن قسمت ها و لحظات کلیدی ویدئو و نمایش خودکار آن به کاربران در نتایج گوگل را میتوان از کد زیر درون اسکیما ویدئو استفاده نمود.

<html>
 <head>
  <title>John Smith (@johnsmith123) on VideoApp: My daily workout! #stayingfit</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "VideoObject",
   "potentialAction" : {
    "@type": "SeekToAction",
    "target": "https://video.example.com/watch/videoID?t={seek_to_second_number}",
    "startOffset-input": "required name=seek_to_second_number"
   },
   "name": "My daily workout!",
   "uploadDate": "2020-07-19",
   "thumbnailUrl": "https://www.example.com/daily-workout.jpg",
   "description": "My daily workout!",
   "embedUrl": "https://example.com/daily-workout"
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که میتوان تمامی کد ها را با استفاده از سایت Rich result test مورد بررسی قرار داد و از درست بودن کد ها اطمینان حاصل کرد.

اسکیما ویدئو در وردپرس

درون وردپرس افزونه هایی مانند schema pro، rank math، یواست و ... وجود دارد که میتوان با استفاده از این افزونه ها اسکیما های مختلفی مانند اسکیما ویدئو را کوتاه ترین زمان استفاده نمود. همچنین امکان استفاده از کد های بالا دورن وردپرس نیز وجود دارد.