قالب بندی متن در پایتون (Python String Formatting)

قالب بندی متن در پایتون (Python String Formatting)

در بعضی از مواقع در پایتون خروجی رشته ای که مد نظر ما است، به ما نشان داده نمی شود و این برای کاربر بسیار آزار دهنده است، برای این که خروجی برنامه مطابق با خروجی مد نظر ما باشد می توانیم نتیجه را با متد ()format قالب بندی کنیم تا نتیجه دلخواه را برای ما در خروجی نمایش دهد.

زمان مطالعه: 3 دقیقه
بازدید: 1510
پرسش و پاسخ: 0

متد ()format برای قالب بندی متن در پایتون

متد ()format به شما اجازه می دهد که رشته انتخابی خود را قالب بندی کنید.

گاهی اوقات قسمت هایی از یک متن مانند داده هایی که از پایگاه داده و یا ورودی کاربر در پایتون آمده اند، وجود دارد که شما نمی توانید آن ها را کنترل کنید.

برای کنترل چنین مقادیری یک placeholder (آکولاد باز و بسته {}) در متن خود اضافه کنید و مقادیر آن را از طریق متد ()format اجرا کنید.

مثال: در این مثال از طریق یک placeholder و متد ()format، قیمت را در متن اضافه کرده ایم.

price = 49
txt = "The price is {} dollars"
print(txt.format(price))

متد ()format برای قالب بندی متن در پایتون

شما می توانید پارامترهایی را در داخل آکولاد باز و بسته اضافه کنید تا نحوه قالب بندی مقدار را مشخص کند.

مثال: در این مثال قیمت نمایش داده شده به صورت عددی با دو رقم اعشار خواهد بود.

txt = "The price is {:.2f} dollars"

متد ()format برای قالب بندی متن در پایتون

در مقاله قالب و فرمت رشته ها در پایتون یک مرجع کامل برای راهنمایی استفاده از پارامترهای داخل آکولادها برای شما آورده ایم.

مقادیر چندگانه

اگر می خواهید از مقادیر بیشتری استفاده کنید، فقط کافی است که مقادیر بیشتری را به متد ()format اضافه کنید.

مثال: در این مثال از سه مقدار استفاده شده است.

print(txt.format(price, itemno, count))

و برای اضافه کردن placeholder های بیشتر می توانید به طریق مثال زیر عمل کنید.

مثال: در این مثال از سه placeholder در رشته استفاده شده است .

quantity = 3
itemno = 567
price = 49
myorder = "I want {} pieces of item number {} for {:.2f} dollars."
print(myorder.format(quantity, itemno, price))

مقادیر چندگانه در قالب بندی متن در پایتون (Python)

استفاده از اعداد شاخص دار در آکولادها

برای اطمینان حاصل کردن از این که مقادیر در داخل متغیرهای مناسب خود قرار گرفته اند، می توانید از اعداد شاخص دار (عددی در داخل آکولادهای باز و بسته {0}) استفاده کنید.

مثال: در این مثال از سه placeholder در رشته استفاده شده است که برای اختصاص دادن مقادیر از اعداد شاخص دار در داخل آکولادها استفاده شده است.

quantity = 3
itemno = 567
price = 49
myorder = "I want {0} pieces of item number {1} for {2:.2f} dollars."
print(myorder.format(quantity, itemno, price))

استفاده از اعداد شاخص دار در آکولادها در پایتون (Python)

همچنین اگر می خواهید از یک مقدار بیش از یک بار استفاده کنید، از اعداد شاخص دار می توانید استفاده کنید.

مثال: در این مثال از متغیر Name بیش از یک بار استفاده شده است و برای این کار از اعداد شاخص دار در داخل آکولادها استفاده کرده است.

age = 36
name = "John"
txt = "His name is {1}. {1} is {0} years old."
print(txt.format(age, name))

اعداد شاخص دار در آکولادها در پایتون (Python)

استفاده از شاخص های نام گذاری شده در آکولادها

شما همچنین می توانید برای اختصاص دادن مقادیر به متغیر های مناسب از شاخص های نام گذاری شده، به شکل وارد کردن نام در داخل آکولاد باز و بسته {carname}، استفاده کنید، اما برای استفاده کردن از آن ها باید نام شاخص مورد نظر txt.format(carname = “ford”)  نیز استفاده کنید.

مثال: در این مثال برای دادن مقادیر به متغیرهای مناسبشان از شاخص های نام گذاری شده استفاده کرده ایم.

myorder = "I have a {carname}, it is a {model}."
print(myorder.format(carname = "Ford", model = "Mustang"))

شاخص های نام گذاری شده در آکولادها در پایتون (Python)

بهزاد میرزازاده
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود

مشاهده تمام مطالب نویسنده