تگ یا عناصر قابل استفاده در فرم در HTML (form elements)

تگ یا عناصر قابل استفاده در فرم در HTML (form elements)

تگ یا عناصر قابل استفاده در فرم در HTML (form elements): همه عناصر موجود در عنصر فرم در HTML

زمان مطالعه: 3 دقیقه
بازدید: 909
پرسش و پاسخ: 0

عناصر موجود در فرم html

عنصر فرم در HTML می تواند شامل عناصر زیر باشد:

 • Input
 • Label
 • Select
 • Textarea
 • Button
 • Fieldset
 • Legend
 • Datalist
 • Output
 • Option
 • Optgroup

عنصر input

یکی از عناصر مورد استفاده در عنصر form، عنصر input است.

بسته به ویژگی type، عنصر input می تواند به اشکال مختلف نشان داده شود.

مثال: در زیر یک  مثال از عنصر input درون یک عنصر form برای شما آورده ایم

<label for="fname">First name:</label>
<input type="text" id="fname" name="fname">

تگ یا عناصر قابل استفاده در فرم در HTML (form elements): عنصر input در فرم در HTML

عنصر lable

تگ label یک برچسب برای بسیاری از عناصر فرم تعریف می کند.

عنصر label برای کاربران در صفحه خوان بسیار مفید است، زیرا هنگامی که کاربر روی عنصر ورودی تمرکز می کند، برچسب را با صدای بلند می خواند.

عنصر label همچنین به کاربرانی که، مشکل کلیک بر روی عناصر کوچک (مانند دکمه های رادیویی یا کادر تایید) را دارند، کمک می کند – زیرا وقتی کاربر بر روی متن label عنصر ورودی کلیک می کند، دکمه رادیویی یا کادر تایید مورد نظر انتخاب می شود.

ویژگی for برچسب lable باید با ویژگی id عنصر input برابر باشد تا آن ها را به هم متصل کند.

بیشتر بدانیم : انواع تگ ورودی در HTML input type

عنصر select

عنصر select یک لیست کشویی را تعریف می کند.

مثال: در زیر ما در فرم با استفاده از عنصر select یک لیست کشویی ایجاد کرده ایم

<label for="cars">Choose a car:</label>
<select id="cars" name="cars">
 <option value="volvo">Volvo</option>
 <option value="saab">Saab</option>
 <option value="fiat">Fiat</option>
 <option value="audi">Audi</option>
</select>

تگ یا عناصر قابل استفاده در فرم در HTML (form elements): عناصر select و option در فرم HTML

عنصر option یک گزینه قابل انتخاب را تعریف می کند

به طور پیش فرض اولین مورد در لیست کشویی انتخاب شده است.

برای تعریف یک گزینه از پیش انتخاب شده، ویژگی selected را به گزینه مورد نظر اضافه می کنیم.

مثال: در منوی کشویی فرم زیر، عنصر Fiat به عنوان گزینه از پیش تعریف شده انتخاب شده است

<option value="fiat" selected>Fiat</option>

تگ یا عناصر قابل استفاده در فرم در HTML (form elements): عناصر select و option در فرم HTML

تعداد گزینه قابل مشاهده (option) در select

از ویژگی size برای نمایش تعداد مقادیر قابل مشاهده در منوی کشویی می توانیم استفاده کنیم

بیشتر بدانیم : بارگذاری تنبل (lazy load) چیست؟

مثال: در مثال زیر سه گزینه از منوی کشویی را برای قابل مشاهده بودن انتخاب کرده ایم

<label for="cars">Choose a car:</label>
<select id="cars" name="cars" size="3">
 <option value="volvo">Volvo</option>
 <option value="saab">Saab</option>
 <option value="fiat">Fiat</option>
 <option value="audi">Audi</option>
</select>

تگ یا عناصر قابل استفاده در فرم در HTML (form elements): تعداد گزینه قابل مشاهده (option) در select

امکان انتخاب چندگانه (multiple) در select

از ویژگی multiple برای اجازه دادن به کاربر برای انتخاب بیش از یک گزینه استفاده می کنیم.

مثال: در منوی کشویی فرم زیر ما اجازه انتخاب بیش از یک مقدار را داریم

<label for="cars">Choose a car:</label>
<select id="cars" name="cars" size="4" multiple>
 <option value="volvo">Volvo</option>
 <option value="saab">Saab</option>
 <option value="fiat">Fiat</option>
 <option value="audi">Audi</option>
</select>

تگ یا عناصر قابل استفاده در فرم در HTML (form elements): امکان انتخاب چندگانه (multiple) در select

عنصر textarea

عنصر textarea یک فیلد ورودی متنی چند خطی (ناحیه متنی) را ایجاد می کند، به مثال زیر دقت کنید:

<textarea name="message" rows="10" cols="30">
The cat was playing in the garden.
</textarea>

تگ یا عناصر قابل استفاده در فرم در HTML (form elements): عنصر textarea در فرم HTML

ویژگی rows تعداد خطوط قابل مشاهده در یک ناحیه متن را مشخص می کند.

ویژگی cols عرض قابل مشاهده یک ناحیه متن را مشخص می کند.

همچنین می توان اندازه ناحیه متن را با CSS تغییر داد، مانند مثال زیر:

تگ یا عناصر قابل استفاده در فرم در HTML (form elements): عنصر textarea در فرم HTML

عنصر button

عنصر button یک دکمه قابل کلیک شدن را تعریف می کند، مانند مثال زیر:

<button type="button" onclick="alert('Hello World!')">Click Me!</button>

تگ یا عناصر قابل استفاده در فرم در HTML (form elements): عنصر button در فرم HTML

توجه : همیشه ویژگی type را برای عنصر button مشخص کنید برای اینکه مرورگرهای مختلف ممکن است از انواع پیش فرض مختلف برای عنصر button استفاده کنند.

خدمات جاب تیم: طراحی سایت ورزشی

عناصر fieldset و legend در فرم

عنصر fieldset برای گروه بندی داده های مرتبط  در یک فرم استفاده می شود.

عنصر legend یک عنوان برای عنصر fieldset تعریف می کند.

مثال: در زیر عناصر مرتبط با یک fieldset دسته بندی شده اند و با عنصر legend یک عنوان برای آن تعریف شده است

<form action="/action_page.php">
 <fieldset>
  <legend>Personalia:</legend>
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname" value="John"><br>
  <label for="lname">Last name:</label><br>
  <input type="text" id="lname" name="lname" value="Doe"><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
 </fieldset>
</form>

تگ یا عناصر قابل استفاده در فرم در HTML (form elements): عناصر fieldset و legend در فرم HTML

عنصر datalist

عنصر datalist لیستی از گزینه های از پیش تعریف شده برای یک عنصر input را مشخص می کند.

هنگام ورود داده ها، کاربران یک لیست کشویی از گزینه های از پیش تعریف شده را مشاهده می کنند.

ویژگی list عنصر input، باید با ویژگی id  عنصر datalist اشاره کند.

مثال: در زیر برای فرم یک datalist تعریف کرده ایم

<form action="/action_page.php">
 <input list="browsers">
 <datalist id="browsers">
  <option value="Internet Explorer">
  <option value="Firefox">
  <option value="Chrome">
  <option value="Opera">
  <option value="Safari">
 </datalist>
</form>

تگ یا عناصر قابل استفاده در فرم در HTML (form elements): عنصر datalist در فرم HTML

عنصر output

عنصر output نشان دهنده خروجی و نتیجه محاسبه یا کار است (مانند مواردی که توسط یک اسکریپت انجام می شود)

مثال: در زیر محاسبه ای انجام شده و نتیجه کار در یک عنصر output نشان داده شده است.

<form action="/action_page.php"
 oninput="x.value=parseInt(a.value)+parseInt(b.value)">
 0
 <input type="range" id="a" name="a" value="50">
 100 +
 <input type="number" id="b" name="b" value="50">
 =
 <output name="x" for="a b"></output>
 <br><br>
 <input type="submit">
</form>

تگ یا عناصر قابل استفاده در فرم در HTML (form elements): عنصر output در فرم HTML

لیست عناصر درونی form فرم در html

در جدول زیر لیست تمامی عناصر داخلی عنصر form را به شکل مختصر برای شما آورده ایم

لیست عناصر درونی عنصر form

عنصر توضیحات
Form تعریف یک فرم HTML برای ورودی کاربر
Input تعریف یک ورودی متن
texarea تعریف ورودی متن چند خطی (ناحیه متنی)
Label تعریف یک برچسب برای عنصر input
Fieldset عناصر مرتبط را در یک قالب، گروه بندی می کند
Legend تعریف یک عنوان برای عنصر fieldset
Select تعریف یک لیست کشویی
Optgroup تعریف گروهی از گزینه های مرتبط در لیست کشویی
Option تعریف یک گزینه در لیست کشویی
Button تعریف یک دکمه قابل کلیک کردن
Datalist مشخص کردن لیستی از گزینه های از پیش تعریف شده برای کنترل های ورودی
Output مشخص کردن نتیجه یک محاسبه

بیشتر بدانیم : انواع تگ ورودی در HTML input type 

بهزاد میرزازاده
مسیر درست با پرسش های درست ساخته می شود

مشاهده تمام مطالب نویسنده