شکیبا زمانی

در پیچ و خم های زندگی فقط خداست که همیشه در کنارت هست ، هدایتت می کند و هیچ گاه فراموشت نمی کند .

بیولوژیست

کارشناس فروش 

به دنبال کسب دانش بیشتر